HOME ⋅ specyfikacja istotnych warunków zamówienia

specyfikacja istotnych warunków zamówienia..

Postanowienia SIWZ

Tylko przez pryzmat wymagań jasno określonych w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ możliwe jest dokonanie oceny spełniania warunków udziału w postępowania oraz badania i oceny złożonych ofert.