HOME ⋅ zasada jasności umów

zasada jasności umów..

Skuteczne zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa musi zawierać dowody

Jawność postępowania jest podstawową zasadą rządząca udzielaniem zamówień publicznych. Oznacza to, że wszelkie odstępstwa od tej zasady muszą być uzasadnione i mieć swoje oparcie w ustawie. Wyjątek od zasady jawności przewiduje art. 8 ust. 3 PZP, stanowiąc, że nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie …

Nowelizacja ustawy PZP

Z dniem 11 września 2013 r. weszła w życie kolejna nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych (PZP) wprowadzająca w dotychczasowej regulacji dwie istotne dla zamawiających sektorowych zmiany. Pierwsza z wprowadzonych zmian doprecyzowuje katalog wyłączeń od stosowania przepisów ustawy odnoszących się do zamówień sektorowych. W znowelizowanym art. 138a ust. 1 ustawy PZP wskazano wprost, że zamawiający sektorowi prowadzący …