Szeroko rozumiany rynek produktów i usług związanych z elektromobilnością jest bardzo szybko rosnącym segmentem gospodarki w skali lokalnej oraz globalnej. Elektromobilność stanowi  szansę do pobudzenia krajowego przemysłuJednak, aby było to możliwe konieczne jest pokonanie wielu wyzwań w zakresie jej rozwoju. Potrzeba współdziałania na szczeblu rządowym oraz społecznym. 

Mając powyższe na względzie, dnia 24 września 2020 r. na podstawie Zarządzenia Ministra Rozwoju powołano Zespół do spraw rozwoju elektromobilności. 

Zadania Zespołu do spraw rozwoju elektromobilności

Zespół ma dokonywać analizy przepisów prawa regulujących prowadzenie działalności gospodarczej przedsiębiorstw sektora przemysłu i rynku motoryzacyjnego oraz rekomendować  propozycje rozwiązań legislacyjnych w celu poprawy ich konkurencyjności. Wyżej opisane działania mają być realizowane dzięki współdziałaniu przedstawicieli ministerstw oraz przedstawicieli z sektora motoryzacyjnego i energetycznego. Wskazać należy, że przygotowane rozwiązania legislacyjne powinny uwzględniać wiedzę przedstawicieli obu ww. sektorów gospodarki. Taka kooperacja z pewnością pozwoli na stworzenie skutecznych regulacji prawnych.     

Do zadań Zespołu należy również współdziałanie przemysłu z instytucjami i instytutami badawczymi. Działanie to powinno być realizowane przez różnego rodzaju subwencje i granty, które stymulowałyby ośrodki naukowe do rozwoju elektromobilności 

Powołany Zespołu ma również realizować strategię „Europejskiego Zielonego Ładu”, która dąży do 

„przekształcenie UE w sprawiedliwe i prosperujące społeczeństwo żyjące w nowoczesnej, zasobooszczędnej i konkurencyjnej gospodarce, która w 2050 r. osiągnie zerowy poziom emisji gazów cieplarnianych netto i w ramach której wzrost gospodarczy będzie oddzielony od wykorzystania zasobów naturalnych”. 

Strategia ta, nakłada więc na Polskę obowiązek dekarbonizacji gospodarki, co z pewnością przyczyni się do zmniejszenia emisyjności w Polsce. 

Wymieniane wyżej zadania muszą zastać również wzbogacone o koordynowanie  i monitorowanie rozwoju bazy produkcyjnej przemysłu motoryzacyjnego, rozszerzenie rynków zbytu dla produktów sektora przemysłu motoryzacyjnego, transformacji sektora przemysłu motoryzacyjnego do neutralności klimatycznej oraz zwiększenia i rozwoju dostępności wykorzystywania wodoru w transporcie. 

Co wymaga podkreślenia, Zespół  do spraw rozwoju elektromobilności ma jeszcze jedno  istotne zadanie, o którym często się zapomina. Chodzi tutaj o promowanie kształcenia zawodowego na potrzeby przedsiębiorstw sektora motoryzacyjnego. Obecnie dużym problemem, z którym musi zmierzyć się elektromobilność w Polsce jest brak przeszkolonej kadry naukowej i technicznej. Braki te, dotyczą w szczególności specjalistów, którzy zajęliby się produkcją samochodów z napędem elektrycznym lub wodorowym, obsługą punktów ładowania oraz ich naprawą.      

Regulacje prawne dla rozwoju elektromobilności

W Polsce, wciąż wiele  kwestii dotyczących elektromobilności pozostaje nieuregulowana. Brak jest przepisów, które w sposób szczególny zajmowałyby się zagadnieniami ochrony środowiska w związku z  utylizacją i recyklingiem samochodów, ogniw elektrycznych oraz wodorowych. Nieuregulowany pozostaje również problem dotyczący kształcenia w zakresie elektromobilności. 

Ważnym zagadnieniem, które w tym miejscu również należy poruszyć  jest kwestia ładowania samochodów elektrycznych. Wciąż, wielu trudności nastręcza prawidłowa kwalifikacja czynności ich ładowania w ujęciu prawnopodatkowym. Wątpliwości te, dotyczą ujęcia czynności ładowania  – jako dostawy towarów czy  jako świadczenie usług? 

Również kwestia odpowiednich regulacji, które przyczyniłyby się do współdziałania administracji centralnej z administracją samorządową w celu rozwoju i promowania  elektromobilności na płaszczyźnie samorządów lokalnych pozostaje do uregulowania.  Zmiany te  powinny dotknąć m.in. przystosowania instalacji elektroenergetycznych w budynkach użyteczności publicznej i w nowo wybudowanych budynkach, tak aby możliwe było instalowanie punktów ładowania pojazdów elektrycznych na parkingach tych obiektów. 

Jak widać, wciąż istnieje wiele wyzwań, które należy pokonać, aby w pełni wykorzystać zalety jakie niesie ze sobą elektromobilność. Być może, powołanie Zespołu do spraw jej rozwoju będzie punktem zwrotnym – czas pokaże.


Źródła: 

https://www.gov.pl/web/aktywa-panstwowe/rzad-przyjal-plan-rozwoju-elektromobilnosci-w-polsce-3 

https://www.gov.pl/web/aktywa-panstwowe/elektromobilnosc-w-polsce 

https://www.gov.pl/web/klimat/krajowy-plan-na-rzecz-energii-i-klimatu 

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/b828d165-1c22-11ea-8c1f-01aa75ed71a1/language-pl/format-PDF 

https://www.pzpm.org.pl/Rynek-motoryzacyjny/Licznik-elektromobilnosci/Wrzesien-2020/Informacja-prasowa-Wrzesien-2020 

drukuj