Obniżka cen gazu – nowelizacja prawa energetycznego

7 grudnia 2021 r. Prezydent podpisał uchwaloną przez Sejm RP nowelizację ustawy z 2 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne. Przyjęty akt przyczyni się do zminimalizowania podwyżek cen paliwa gazowego dla gospodarstw domowych. Wpis ten przybliży uchwalony akt – główne założenia oraz zmiany wynikające z nowelizacji.

Główne założenia nowelizacji

Obecne ceny paliwa gazowego ulegają dynamicznym podwyżkom. Ustawa zapewni przedsiębiorstwom energetycznym możliwość regulacji w zakresie zatwierdzania taryfy skalkulowanej na podstawie części uzasadnionych kosztów paliwa gazowego, planowanych do poniesienia na okres obowiązywania taryfy.

Nowelizacja, a zatwierdzanie taryfy

Ustawa dodaje w Prawie energetycznym art. 62f ust. 1, z treści którego wynika, iż przedsiębiorstwo energetyczne, wykonujące działalność gospodarczą w zakresie obrotu paliwami gazowymi będzie mogło do 30 czerwca 2022 r. przedłożyć Prezesowi URE do zatwierdzenia taryfę skalkulowaną na podstawie części uzasadnionych kosztów zakupu paliwa gazowego, planowanych do poniesienia w okresie obowiązywania taryfy.

W przypadku gdy ta taryfa została skalkulowana na podstawie kosztów zasadniczych zakupu paliwa gazowego, koszty w części, w jakiej nie zostały pokryte w zatwierdzonej taryfie, są uwzględniane przez przedsiębiorstwo energetyczne w jego kolejnych.

Rola Prezesa URE

Prezes URE na wniosek przedsiębiorstwa energetycznego wydaje decyzję w sprawie zatwierdzenia taryfy, w której określi średni jednostkowy koszt zakupu paliwa gazowego przyjęty do jej kalkulacji tej.

Kogo obowiązują nowe regulacje

Zgodnie z art. 2 nowelizowanej ustawy, nowe regulacje stosuje się do:

  • taryf na obrót paliwami gazowymi, zatwierdzonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy;
  • oraz do wniosków o zatwierdzenie taryf na obrót paliwami gazowymi złożonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy i do tego dnia nierozpatrzonych.

Warunkiem zastosowania przez przedsiębiorstwo energetyczne nowych regulacji jest złożenie stosownego wniosku o zmianę ww. taryf bądź korekta wniosku. Ze stosownym wnioskiem należy wystąpić w terminie 14 dni od wejścia ustawy w życie.

Podsumowanie

Nowelizacja ustawy – Prawo energetyczne ma przyczynić się do zminimalizowanie podwyżek cen paliwa gazowego dla gospodarstw domowych. W ostatnich miesiącach ceny gazu na rynkach uległy znaczącym podwyżkom, niniejszy akt ma przyczynić się do złagodzenia skutków galopujących cen nośników energii. Przedmiotowa nowelizacja stanowić będzie chwilową ulgę dla gospodarstw domowych. Rosnące cena surowca wpływać będą w dalszej perspektywie na podwyżki cen określonych w taryfach przedsiębiorstw energetycznych.

Masz pytania?

SKONTAKTUJ SIĘ Z EKSPERTEM
  • Paulina Meller-KmiecikRadca Prawny+48 669 66 44 99paulina.meller-kmiecik@gjw.pl