Rada Ministrów 7 sierpnia 2020 r. przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw. Głównymi założeniami ustawy są utworzenie Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB), usprawnienie programu „Stop Smog” oraz programu „Czyste Powietrze”. 

Centralna Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB)

Jednym z pomysłów rządu na walkę ze smogiem jest po pierwsze „zdiagnozowanie źródeł niskiej emisji”. Ma się to odbyć poprzez utworzenie rejestru informatycznego – Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB)  w którym zostaną zestawione kluczowe informacje na temat źródeł emisji w sektorze komunalno-bytowym. Wśród danych zamieszczonych w ewidencji mają znaleźć się informacje z zakresu eksploatowanych w budynkach lub na ich potrzeby: źródeł ciepła, w tym zasilania z sieci ciepłowniczej, źródeł energii elektrycznej oraz źródeł spalania paliw 

Informacje mają zostać zebrane podczas ogólnopolskiej powszechnej inwentaryzacji każdego budynku mieszkalnego w Polsce. Zgodnie z projektem inwentaryzacja będzie obejmować następujące budynki: 

 1. budynków mieszkalnych jednorodzinnych; 
 2. budynków o dwóch mieszkaniach; 
 3. budynków o trzech i więcej mieszkaniach; 
 4. budynków zbiorowego zamieszkania; 
 5. budynków hoteli; 
 6. budynków zakwaterowania turystycznego, pozostałych; 
 7. budynków biurowych; 
 8. budynków handlowo ‐ usługowych; 
 9. zbiorników, silosów i budynków magazynowych ; 
 10. budynków szkół i instytucji badawczych; 
 11. budynków szpitali i zakładów opieki medycznej; 
 12. budynków kultury fizycznej ; 
 13. budynków gospodarstw rolnych; 
 14. budynków przeznaczonych do sprawowania kultu religijnego i czynności religijnych; 
 15. obiektów budowlanych wpisanych do rejestru zabytków i objętych indywidualną ochroną konserwatorską oraz nieruchomych, archeologicznych dóbr kultury ; 
 16. pozostałych budynków niemieszkalnych, gdzie indziej nie wymienionych. 

Dane zostaną przetworzone i osadzone na istniejącej i planowanej dystrybucyjnej infrastrukturze sieciowej dostawców ciepła i gazu, dzięki czemu ułatwione będzie podejmowanie przez gminy decyzji inwestycyjnych związanych z zaopatrzeniem mieszkańców w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe. System ma ułatwiać także monitorowanie dostępnych na danym obszarze programów które zapewniają finansowanie ze środków publicznych przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej. Poza beneficjentami system ma wspomóc jednostki przekazujące środki, do tej pory działające często niezależnie, tak aby uniknąć sytuacji że na jedno przedsięwzięcie termomodernizacyjne budynków beneficjenci otrzymywali kilka dofinansowań z różnych źródeł. 

Program „Stop Smog”

Projekt zakłada ulepszenie funkcjonującego już programu „Stop Smog”. Jest to program kierowany dla Gmin, które po spełnieniu pewnych wymagań mogą wnioskować o przyznanie środków. Projekt ustawy przewiduje obniżenie wymagań, jakie muszę spełnić by wnioskować o dofinansowanie. Między innymi skrócony został wymóg utrzymania efektów przedsięwzięć niskoemisyjnych z 10 do 5 lat, zmniejszono wymaganie w zakresie redukcji zapotrzebowania na ciepło grzewcze z 50% na 30%. Pomimo obniżenia rygoryzmu i progów efektywności w efekcie może przyczynić się to na upowszechnienie projektu i zwiększenie liczby korzystających z programu gmin. Kolejnym ułatwieniem, w szczególności dla małych gmin jest umożliwienie związkom międzygminnym i powiatom wnioskowania do programu w imieniu i na rzecz kilku gmin. 

Program „Czyste Powietrze”

Adresatem programu „Czyste Powietrze” są właściciele lub współwłaściciele jednorodzinnych budynków mieszkalnych. Zakłada on zwiększenie efektywności energetycznej jednorodzinnych budynków mieszkalnych oraz zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery poprzez wymianę starych, nieefektywnych urządzeń grzewczych na paliwa stałe oraz przeprowadzenie termomodernizacji tych budynków. Wśród planowanych usprawnień przewiduje się uruchomienie dotacji na mikroinstalacje o mocy 2-10 kW w wysokości do 5 tys. zł. Ponadto Fundusz Poręczeń i Gwarancji będzie udzielał gwarancji lub poręczeń spłaty kredytów i pożyczek udzielonych na projekty ekologiczne wskazane przez NFOŚiGW. 

Projekt został skierowany do Sejmu, jego treść dostępna jest na stronie: https://www.gov.pl/web/krmc/zmiana-ustawy-o-wspieraniu-termomodernizacji-i-remontow-oraz-niektorych-innych-ustaw-ua2—projekt  

drukuj