Ministerstwo Klimatu przygotowało projekt zmieniający ustawę o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw. Projekt trafił do konsultacji publicznych. Jego obecne brzmienie zwalnia przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą w zakresie małych instalacji z obowiązku uzyskiwania koncesji ale to nie jedyni beneficjenci zmian.

Rejestr wytwórców zamiast koncesji

Jedną z głównych zmian przewidzianych w nowelizacji ustawy OZE (w 2020r.) jest zwiększenie progu mocy zainstalowanej energii do którego nie trzeba uzyskiwać koncesji. Zgodnie z zapisem noweli mała instalacja została wykluczona z obowiązku posiadania koncesji.  Do tej pory w ustawie o OZE nie istniała legalna definicja małej instalacji, jednakże ma się to niedługo zmienić. Proponowane brzmienie jest następujące:

„mała instalacja ‑ instalacja odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 50 kW i nie większej niż 1 MW, przyłączoną do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV albo o mocy osiągalnej cieplnej w skojarzeniu większej niż 150 kW i mniejszej niż 3 MW, w której łączna moc zainstalowana elektryczna jest większa niż 50 kW i nie większa niż 1 MW;”

Zwiększenie progu mocy zainstalowanej elektrycznej z 500kW do 1 MW bez konieczności uzyskiwania koncesji z pewnością przyczyni się do rozwoju instalacji OZE na polskim rynku. Posiadacze małych instalacji będą musieli złożyć wniosek o dokonanie przez Prezesa URE wpisu do rejestru wytwórców energii w małej instalacji. Należy zwrócić uwagę, iż projekt nowelizacji ustawy OZE zakłada wydłużenie czasu dla Prezesa URE na umieszczenie wpisu z 14 dni na 21 dni, co z pewnością spowodowane jest świadomością zwiększenia się ilości mających napłynąć w najbliższym czasie wniosków, w związku z planowanymi zmianami. Prosumenci, którzy posiadają koncesję na instalację, którą dopiero od ewentualnego wejścia w życie nowelizacji będzie można nazywać małą (np. o mocy 750kW), nie będą musieli zajmować się procedurą wpisu do rejestru, gdyż na podstawie art. 4 nowelizacji ustawy OZE, w ciągu 60 dni od zakończenia vacatio legis zostaną z urzędu wpisanie do rejestru wytwórców wykonujących działalność gospodarczą w zakresie małych instalacji.

Zmiany w zakresie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

Ministerstwo Klimatu poza nowelizacją ustawy OZE przewiduje zmiany w Ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Jak wskazuje uzasadnienie do projektu ustawy1 jest to odpowiedź na liczne głosy płynące od przedstawicieli z branży OZE oraz partnerów społecznych zainteresowanych partycypacją w przedmiotowym sektorze.

Do tej pory niemożliwe było budowanie urządzeń wytwarzających energię z OZE o mocy przekraczającej 100 kW, jeżeli nie zostało to uwzględnione w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego danej gminy, a co za tym idzie w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. Jak powszechnie wiadomo tworzenie nowych lub zmienianie starych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego jest kosztowne i czasochłonne. Wychodząc naprzeciw potencjalnym prosumentom zaproponowano, aby urządzenia wytwarzające energię z OZE o mocy nie przekraczającej 500kW mogły być posadowione pomimo braku odpowiedniego uwzględnienia w ww. aktach prawa miejscowego.

Projekt ustawy dostępny jest na stronie: https://legislacja.gov.pl/projekt/12336702/katalog/12704360#12704360


1 https://legislacja.gov.pl/docs//2/12336702/12704360/12704361/dokument457672.docx

drukuj