W ostatnim czasie na forach związanych z elektromobilnością poruszenie wywołały informacje, iż niektóre Wydziały Komunikacji wydają zielone tablice rejestracyjne samochodom osobowym o napędzie hybrydowym. W tym wpisie wyjaśnię kto może ubiegać się o wydanie zielonych tablic rejestracyjnych oraz wskażę przyczyny zaistniałej sytuacji. 

Kto może ubiegać się o wydanie zielonych tablic rejestracyjnych?

Zgodnie z § 28 ust 3-5 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 lipca 2019 r. zielone tablice rejestracyjne wymagane są w przypadku rejestracji pojazdu elektrycznego albo pojazdu o napędzie wodorowym. Ustawodawca wprowadza zmiany, aby identyfikacja na drodze tych pojazdów była łatwiejsza. Stosowane dotychczas naklejki były mało widoczne. 

Podkreślić należy, że wprowadzenie zielonych tablic rejestracyjnych nie oznacza konieczności wymiany starych tablic. Właściciele pojazdu elektrycznego albo pojazdu o napędzie wodorowym mogą dokonać wymiany tablicy na własną prośbę, opłata za wymianę wynosi 93 zł. 

Ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych w art. 2 pkt 12, 13 i 15 definiuje, odpowiednio pojazdy elektryczne, o napędzie hybrydowym oraz o napędzie wodorowym: 

12) pojazd elektryczny – pojazd samochodowy w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, wykorzystujący do napędu wyłącznie energię elektryczną akumulowaną przez podłączenie do zewnętrznego źródła zasilania; 

13) pojazd hybrydowy – pojazd samochodowy w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, o napędzie spalinowo-elektrycznym, w którym energia elektryczna jest akumulowana przez podłączenie do zewnętrznego źródła zasilania 

15) pojazd napędzany wodorem – pojazd samochodowy w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, wykorzystujący do napędu energię elektryczną wytworzoną z wodoru w zainstalowanych w nim ogniwach paliwowych; 

Przytoczone powyżej definicje, wskazują więc w sposób jednoznaczny, które pojazdy w rozumieniu polskiego prawa mogą korzystać z przywilejów ( np. korzystanie z buspasów na równi z taksówkami oraz autobusami, bezpłatne parkowanie w strefach płatnego parkowania) związanych z posiadaniem zielonych tablic rejestracyjnych. Nie są nimi więc pojazdy posiadające generator prądu zasilający ogniwa elektryczne, hybrydy plug-in poruszające się w trybie zeroemisyjnym z uwagi na posiadany napęd elektryczny ładowany zewnętrznymi źródłami zasilania oraz hybrydy (również hybrydy miękkie), przełączające napęd elektryczny na napęd zasilany paliwem. 

Nowy wzór dla tablic rejestracyjnych dla pojazdów elektrycznych i o napędzie wodorowym obowiązuje od 1 stycznia 2020 r.. 

Przyczyny kwalifikacji hybryd jako pojazdu, któremu można wydać zieloną tablicę.

Praktyka stosowania powyższego Rozporządzenia wskazuje, że niektóre Wydziały Komunikacji błędnie kwalifikują samochody hybrydowe jako pojazdy uprawnione do posiadania zielonych tablic rejestracyjnych. Powodów takiego stanu rzeczy jest kilka. Często, urzędnik państwowy, na podstawie posiadanej dokumentacji błędnie kwalifikuje zgłaszany pojazd jako elektryczny lub o napędzie wodorowym. Zdarzają się również fałszywe oświadczenia właścicieli lub błędne dokumenty wydane przez importerów. Prawdziwość informacji składanych przez wnioskodawców powinna być  bardziej szczegółowo weryfikowana przez urzędników, gdyż ustawa – Prawo o ruchu drogowym nie daje możliwości odebrania oświadczenia pod rygorem odpowiedzialności karnej. W konsekwencji, zgodnie z art. 233 §6 Kodeksu Karnego nie istnieje możliwość sankcjonowania składania fałszywych oświadczeń w procedurze prowadzonej przez Wydziały Komunikacji w zakresie wydawania tablic rejestracyjnych. Nie mniej jednak, właściciele pojazdów posiadający zielone tablice nienależnie powinni liczyć się z konsekwencjami np. podczas  przeglądu technicznego czy kontroli policji.       


Źródła: 

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000317 

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001272 

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=wdu19970880553 

 

drukuj