Temat pandemii koronowirusa w Polsce i na świecie nie gaśnie. Pandemia koronawirusa trwa, oddziałując na sektor OZE, którego potrzeby – zgodnie z postulatami przedstawicieli branży OZE – uwzględniane są w ustawach regulujących szczególne rozwiązania stosowane w czasie pandemii. Tarczą antykryzysową ustawodawca zdecydował o wydłużeniu terminu sprzedaży po raz pierwszy energii z OZE: z dniem 31 marca 2020 r. weszły w życie przepisy uprawniające wytwórców do złożenia wniosku do Prezesa URE o wydłużenie, maksymalnie o 12 miesięcy, terminu sprzedaży energii elektrycznej z OZE objętej system wsparcia w aukcjach rozstrzygniętych w 2018 roku. Więcej na ten temat w artykule “Tarcza antykryzysowa przychylna wytwórcom energii z OZE: dodatkowe 12 miesięcy na sprzedaż energii z OZE za zgodą Prezesa URE”. Konsekwencją wprowadzonych zmian w zakresie możliwości wydłużenia terminu sprzedaży energii z OZE, jest najnowsza nowelizacja ustawy OZE (dokonana tzw. tarczą 2.01), którą ustawodawca przedłuża obowiązywanie umów przyłączeniowych. 

Możliwość przedłużenia obowiązywania umów o przyłączenie do sieci przed koronawirusem  

W celu umożliwienia wytwórcom przygotowanie jak największej liczby projektów instalacji OZE ustawodawca „już” w 2019 r. przedłużył obowiązywanie umów o przyłączenie do sieci. Nowelizacją z 19 lipca 2019 r.2 dodał do ustawy OZE art. 184d, zgodnie z którym w mocy pozostały umowy o przyłączenie do sieci (niewypowiedziane z przyczyn wynikających z art. 191 ust. 1 ustawy OZE lub art. 7 ust. 2a pkt 2 ustawy – Prawo energetyczne), pod warunkiem, że wytwórca złożył wniosek o przedłużenie terminu (określając we wniosku termin przedłużenia obowiązywania umowy o przyłączenie do sieci) do OSD lub do OSP, przy czym przedłużenie zależne było od złożenia wniosku w odpowiednim terminie (tj. w maksymalnym terminie 3 miesięcy od dnia wejścia ustawy nowelizującej z 19 lipca 2019 r.3). Ponadto OSD lub OSP zobligowane zostały do przedłużenia umów przyłączeniowychw których termin na dostarczenie po raz pierwszy energii elektrycznej do sieci przypada przed dniem 30 czerwca 2021 r.  

Dodatkowe możliwości w zakresie przedłużenia obowiązywania umów o przyłączenie do sieci wprowadzone tarczą 2.0  

Od 18 kwietnia 2020 r. obowiązuje znowelizowany, tarczą 2.0., przepis art. 184d ust. 1 ustawy OZE, zgodnie z którym: 

„ umowy o przyłączenie do sieci, niewypowiedziane do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy z przyczyn, o których mowa w : 

  1. art. 191 ust. 1 lub 
  2. art. 7 ust. 2a pkt 2 ustawy – Prawo energetyczne – w których termin na dostarczenie po raz pierwszy do sieci energii elektrycznej przypada przed dniem 30 czerwca 2022 r. zachowują moc do dnia określonego we wniosku wytwórcy o przedłużenie tego terminu złożonego do przedsiębiorstwa energetycznego wykonującego działalność gospodarczą w zakresie przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej, pod warunkiem że termin na dostarczenie energii elektrycznej po raz pierwszy do sieci, określony w tym wniosku, nie będzie przypadał później niż w dniu 30 czerwca 2022 r. 

  

Nowe przepisy, wprowadzone ze względu na panującą pandemię koronawirusa, regulują sytuację prawną wytwórców, dla których termin na dostarczenie energii z OZE po raz pierwszy do sieci nie będzie przypadał później niż w dniu 30 czerwca 2022 roku. W praktyce oznacza to, że wprowadzone zmiany dotyczą inwestycji, które wygrały aukcję w 2019 roku lub w 2018 roku albo tych którzy działają poza systemem aukcyjnym. 

Wniosek o przedłużenie umów o przyłączenie do sieci 

Z nowego brzmienia art. 184d ust. 1 ustawy OZE wynika jednoznacznie, że przedłużenie mocy umów o przyłączenie dotyczy tych sytuacji, gdy termin na dostarczenie po raz pierwszy do sieci energii z OZE przypada przed 30 czerwca 2022 roku. Z przepisu tego wynika ponadto, że wytwórca musi złożyć wniosek o przedłużenie, a przedsiębiorstwo energetyczne (tj. OSD lub OSP) jest obowiązane do przedłużenia terminu dostarczenia po raz pierwszy do sieci energii z OZE w terminie 30 dni od dnia złożenia takiego wniosku, a spory powstałe pomiędzy wytwórcą a przedsiębiorstwem energetycznym rozstrzyga Prezesa URE (zgodnie z art. 8 ustawy – Prawo energetyczne) w terminie 30 dni, licząc od dnia wpływu wniosku o rozstrzygnięcie sporu4. 

W tarczy 2.0. ustawodawca nie wskazał wprost w jakim terminie należy złożyć wniosek o przedłużenie umów o przyłączenie do sieci. Inaczej było w ustawie nowelizującej ustawę OZE w lipcu 2019 r. Wówczas ustawodawca zdecydował, że przedłużenie umów o przyłączenie do sieci jest zależne od złożonego w terminie wniosku, a termin ten wynosił 3 miesiące od dnia wejścia w życie ustawy, a więc upłynął 29 listopada 2019 roku. Uwzględniając intencje ustawodawcy, który tarczą 2.0. zmienił (wydłużył) dopuszczalny termin pierwszej dostawy energii z OZE z 30 czerwca 2021 roku na 30 czerwca 2022 roku, a jednocześnie nie określił wprost (na zasadzie analogi do treści art. 20 ustawy nowelizującej z 19 lipca 2019 roku) terminu na złożenie wniosku do OSP lub OSD, należy przyjąć, że datą graniczną jest data 30 czerwca 2022 roku, przy czym należy uwzględnić że OSP i OSD mają 30 dni na przedłużenie umowy o przyłączenie do sieci (zgodnie z art. 184d ust. 2 ustawy OZE), co prowadzi do wniosku, że wykładnia nowych przepisów przyjętych postanowieniami tarczy 2.0., prowadzi do wniosku, że wniosek o przedłużenie należy złożyć maksymalnie do 31 maja 2022 roku. Po tym terminie prawo przyznane tarczą 2.0. wygaśnie.  


1 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, Dz. U. poz. 695. 

2 Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw, Dz. U. poz. 1524. 

3 Zgodnie z art. 20 ustawy nowelizującej z dnia 19 lipca 2020 r.” „wniosek, o którym mowa w art. 184d ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, wytwórca może złożyć w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy”. 

4 Art. 184d ust. 2-3 ustawy OZE. 

drukuj