Zaświadczenie o dopuszczeniu do udziału w aukcji OZE ustawodawca łączy z procedurą oceny formalnej przygotowania do wytwarzania energii elektrycznej w danej instalacji OZE, co wynika przede wszystkim z  art. 75 ust. 3 ustawy OZE, zgodnie z którym:

procedurę oceny formalnej przeprowadza Prezes URE, na wniosek wytwórcy o wydanie zaświadczenia o dopuszczeniu do udziału w aukcji”.

Z przepisów ustawy OZE wynika zatem jednoznacznie, że posiadanie zaświadczenia jest niezbędne, aby wytwórcy energii elektrycznej w nowej i zmodernizowanej instalacji OZE mogli wziąć udział w aukcji, innymi słowy, aby mogli oni skutecznie złożyć ofertę w postępowaniu aukcyjnym.

Skutek prawny wydanego zaświadczenia

Zaświadczenie wydawane na gruncie ustawy OZE potwierdza stan faktyczny, a więc fakt, że wytwórca, który planuje wziąć udział w aukcji, zdolny będzie  do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych w danej instalacji OZE w przypadku, gdy wygra aukcję. Prezes URE wydając zaświadczenie stwierdza, że wytwórca spełnia wszystkie niezbędne warunki do tego, aby mógł wziąć udział w aukcji na sprzedaż energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych. Z kolei odmowa wydania zaświadczenia wiąże się z negatywnymi skutkami w sferze prawnej wytwórcy, bowiem nie może on skutecznie złożyć oferty w postępowaniu aukcyjnym. Trzeba ponadto dodać, że potwierdzenie przygotowania do wytwarzania energii elektrycznej w danej instalacji OZE, które stwierdza wydane przez Prezesa URE zaświadczenie, ma miejsce po przeprowadzeniu szczegółowego postępowania wyjaśniającego, którego istota sprowadza się głównie do weryfikacji ważności różnego rodzaju pozwoleń niezbędnych w procesie inwestycyjnym danej instalacji OZE. Prezes URE nie posiada informacji, na podstawie których wydaje zaświadczenie, lecz weryfikuje dokumenty i zawarte w nich dane, które są podstawą do wydania lub odmowy wydania zaświadczenia o dopuszczeniu do udziału w aukcji OZE.

Co podlega weryfikacji w ramach prekwalifikacji?

Prezes URE, prowadząc postępowanie zmierzające do wydania zaświadczenia o dopuszczeniu do udziału w aukcji OZE, sprawdza, czy wytwórca:

  • posiada warunki przyłączenia lub umowę o przyłączenie do sieci przesyłowych lub dystrybucyjnych instalacji OZE,
  • uzyskał prawomocne pozwolenie na budowę wydane dla projektowanej instalacji OZE (lub jej modernizacji), jeżeli jest ono wymagane na podstawie przepisów prawa budowlanego,
  • uzyskał prawomocne pozwolenie na wznoszenie i wykorzystywanie sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń w polskich obszarach morskich dla przedsięwzięć zlokalizowanych w wyłącznej strefie ekonomicznej i ostatecznej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w przypadku instalacji OZE wykorzystującej do wytwarzania energię elektryczną wiatru na morzu,
  • sporządził harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji budowy lub modernizacji instalacji OZE,
  • przygotował schemat instalacji OZE ze wskazaniem urządzeń służących do wytwarzania energii elektrycznej oraz urządzeń służących do wyprowadzenia mocy, wchodzących w skład tej instalacji, z oznaczeniem lokalizacji urządzeń pomiarowo-rozliczeniowych oraz miejsca przyłączenia tej instalacji do sieci elektroenergetycznej, naniesionych na mapę poglądową uwzględniającą numery ewidencyjne działek i obrębów.

Prezes URE wydając zaświadczenie stwierdza, że wytwórca spełnia wszystkie niezbędne warunki do tego, aby mógł wziąć udział w aukcji na sprzedaż energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych. Z kolei odmowa wydania zaświadczenia wiąże się z negatywnymi skutkami w sferze prawnej wytwórcy, bowiem nie może on skutecznie złożyć oferty w postępowaniu aukcyjnym.

Środki ochrony wytwórcy, któremu Prezes URE odmówił wydania zaświadczenia

Prezes URE odmawia wydania zaświadczenia o dopuszczeniu do udziału w aukcji – w formie postanowienia – jeżeli wytwórca nie spełnia warunków niezbędnych do udziału w aukcji.

Zgodnie z art. 76 ust. 3 ustawy OZE:

„zażalenie na postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia o dopuszczeniu do aukcji wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu ochrony konkurencji i konsumentów, w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia”.

Przepisy ustawy OZE stanowią zatem, że weryfikacja postanowienia Prezesa URE następuje na drodze postępowania sądowego, a nie administracyjnego. Dla wytwórcy może to oznaczać, „zamkniętą” drogę do udziału w aukcji OZE w danym roku, ze względu na czas trwania postępowania sądowego.

drukuj