HOME ⋅ dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu

dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu..

Dokument przedmiotowy czy treść oferty wykonawcy – jak daleko sięga swoboda zamawiającego?

Na łamach bloga wielokrotnie poruszaliśmy temat rozróżnienia pomiędzy tzw. dokumentami przedmiotowymi a dokumentami składającymi się na treść oferty wykonawcy. Rozróżnienie to nie jest tylko teoretyczne i ma istotny wpływ na możliwość sanowania braków w rzeczonych dokumentach w toku postępowania o udzielenie zamówienia – więcej do przeczytania w artykule “Karta katalogowa jako dokument przedmiotowy czy treść …

Jakich dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu może żądać zamawiający sektorowy?

Zamawiający, zgodnie z art. 25 ust. 1 PZP, jest uprawniony do żądania od wykonawców przedłożenia wyłącznie oświadczeń lub dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania. Dokumenty te zostały wskazane w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U.2016 poz. 1126 …

Nowelizacja ustawy PZP

Z dniem 11 września 2013 r. weszła w życie kolejna nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych (PZP) wprowadzająca w dotychczasowej regulacji dwie istotne dla zamawiających sektorowych zmiany. Pierwsza z wprowadzonych zmian doprecyzowuje katalog wyłączeń od stosowania przepisów ustawy odnoszących się do zamówień sektorowych. W znowelizowanym art. 138a ust. 1 ustawy PZP wskazano wprost, że zamawiający sektorowi prowadzący …