Zmiana sprzedawcy energii elektrycznej w 24 godziny, system CSIRE – projekt nowelizacji prawa energetycznego i ustawy o OZE

W dniu 2 czerwca 2021 r. Radzie Ministrów przedłożono projekt Ministerstwa Klimatu i Środowiska zmiany ustawy – Prawo energetyczne i ustawy o odnawialnych źródłach energii. Projekt zakłada wiele istotnych zmian, w tym m.in. zapewnienie możliwości zmiany sprzedawcy energii elektrycznej w ciągu 24 godzin. 

Podstawa prawna nowelizacji

Projektowana nowelizacja implementuje postanowienia Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/944 z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej, która zmieniła dyrektywę 2012/27/UE. Dyrektywa nakłada na państwa wspólnoty obowiązek zapewnienia odbiorcom możliwości zmiany dostawcy w jak najkrótszym czasie. Podmiot zainteresowany taką zmianą, z poszanowaniem warunków zawartej umowy, powinien mieć możliwość dokonania jej w terminie nie dłuższym niż trzy tygodnie od dnia wystąpienia z takim żądaniem. Ponadto, najpóźniej do 2026 r. porządek prawny Państw członkowskich powinien umożliwiać odbiorcom zapewnienie technicznego procesu zmiany dostawcy, który nie może trwać dłużej niż 24 godziny, a jego przeprowadzenie musi być możliwe każdego dnia roboczego. 

Dyrektywa zobowiązuje również Państwa członkowskie do usunięcia wszelkich barier regulacyjnych lub administracyjnych utrudniających zbiorową zmianę dostawcy. Państwa członkowskie mają również obowiązek zapewnienia konsumentom maksymalnej ochrony przed wszelkimi nadużyciami związanymi ze zmianą sprzedawcy

Co to jest CSIRE?

Nowelizacją ustawy z dnia 20 maja 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw utworzono centralny system informacji rynku energii (dalej: CSIRE) będący systemem informacyjnym służącym do przetwarzania informacji na potrzeby realizacji procesów rynku energii oraz wymiany informacji pomiędzy użytkownikami systemu elektroenergetycznego. Utworzenie systemu powierzono PSE SA. Projekt nowelizacji przedłożony przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska zakłada, że po wdrożeniu w Polsce CSIRE nastąpi zmiana modelu realizacji procesów. Oznacza to, że zgłoszenia zmiany sprzedawcy nie będą już wysyłane do operatora systemu dystrybucyjnego (OSD) i operatora systemu przesyłowego (OSP), a będą wysyłane przez sprzedawcę, w imieniu odbiorcy, do systemu informacji rynku energii i tam nastąpi automatyczna weryfikacja zgłoszenia, na podstawie zgromadzonych w systemie informacji.

Ogólne założenia dotyczące zmiany sprzedawcy

Projekt zmiany ustawy – Prawo energetyczne i ustawy o odnawialnych źródłach energii zakłada wprowadzenie przepisów umożliwiających od 2026 r. technicznej zmiany sprzedawcy energii elektrycznej w 24 godziny. 

Procedura ta polegać będzie na zarejestrowaniu w centralnym systemie informacji rynku energii nowego sprzedawcy energii elektrycznej dla punktu pomiarowego w terminie nieprzekraczającym 24 godziny. Projektowana nowelizacja zakłada, iż w przypadku, jeżeli koniec terminu, o którym mowa powyżej, przypada na dzień uznany ustawowo za wolny od pracy lub na sobotę, termin upływa następnego dnia, który nie może być dniem wolnym od pracy ani sobotą.


Źródła:
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12347450/katalog/12792152#12792152 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/ALL/?uri=CELEX%3A32019L0944

Masz pytania?

SKONTAKTUJ SIĘ Z EKSPERTEM
  • Paulina Meller-KmiecikRadca Prawny+48 669 66 44 99paulina.meller-kmiecik@gjw.pl