Prezes Urzędu Regulacji Energetyki (dalej: Prezes URE) poinformował o wyznaczeniu nowych operatorów stacji ładowania. Wyznaczenie kolejnej grupy podmiotów wskazuje na zainteresowanie przedsiębiorców prowadzeniem tego typu działalności, co z kolei daje szansę na sukcesywny rozwój sieci punktów ładowania pojazdów elektrycznych. 

Operator ogólnodostępnej stacji ładowania – podstawa prawna

Operator ogólnodostępnej stacji ładowania to podmiot odpowiedzialnym za budowę, zarządzanie, bezpieczeństwo funkcjonowania, eksploatację, konserwację i remonty ogólnodostępnej stacji ładowania. Zgodnie z ustawą z dnia 11 stycznia 2018 roku o elektromobilności i paliwach alternatywnych Prezes URE wyznacza, w drodze decyzji administracyjnej operatora ogólnodostępnej stacji ładowania. Operatorem przedmiotowej stacji może być przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w zakresie obrotu energią elektryczną. Podmiot starający się o wykonywanie funkcji operatora systemu ładowania powinien posiadać najwyższa liczbę odbiorców końcowych przyłączonych do sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej na terenie gminy w której zamierza pełnić powyższą funkcję. 

Wniosek o wyznaczenie operatora ogólnodostępnej sieci ładowania

Z wnioskiem o wyznaczenie operatora ogólnodostępnej stacji ładowania może wystąpić wójt, burmistrz lub prezydent miasta. Wniosek ten powinien zostać przedłożony Prezesowi URE, który w oparciu o przepisy prawa administracyjnego wydaje decyzje administracyjną o wyznaczeniu operatora ogólnodostępnej stacji ładowania. 

Europejski Zielony Ład a ogólnodostępne stacje ładowania

Europejski Zielony Ład podkreśla większe zaangażowanie w rozwój stacji ładowania pojazdów. Zakłada, że w całej Unii Europejskiej do 2025 r. potrzebnych będzie około 1 miliona publicznych stacji ładowania. Wskazać należy, że według spodziewanych prognoz stacje te będą obsługiwać 13 milionów bezemisyjnych i niskoemisyjnych pojazdów. Działania podejmowane przez Państwa członkowskie mają przyczynić się do realizacji planu redukcji o 90% emisji gazów cieplarnianych z transportu do 2050 roku.

Obowiązki operatora

Zgodnie z ustawową o elektromobilności operatorzy ogólnodostępnych stacji ładowania zobowiązani są do:

  • zarządzania stacją ładowania, zapewnienia bezpieczeństwa funkcjonowania stacji, bieżącego utrzymania i konserwacji stacji ładowania;
  • kontrolowania spełniania przez stacje ładowania wymagań technicznych;
  • zapewnienia wyposażenia stacji ładowania w oprogramowanie pozwalające na podłączenie i ładowanie pojazdu elektrycznego;
  • przekazywania danych do Ewidencji Infrastruktury Paliw Alternatywnych, w szczególności o dostępności punktu ładowania i cenie za usługę ładowania;
  • zapewnienia wyposażenia stacji w system pomiarowy umożliwiający pomiar zużycia energii elektrycznej i przekazywanie danych pomiarowych z tego systemu do systemu zarządzania stacji; 
  • posiadania zawartej umowy dystrybucyjnej z Operatorem Systemu Dystrybucji na potrzeby funkcjonowania stacji ładowania oraz świadczenie usług ładowania.

Źródła:

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000317 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pl/fs_19_6726 

drukuj