W nowym PZP wśród ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych pojawiło się ogłoszenie o wykonaniu umowy, nieznane dotychczas obowiązującym przepisom.  Art. 448 PZP nakłada na zamawiającego obowiązek zamieszczenia takiego ogłoszenia w ciągu 30 dni od wykonania umowy. Obowiązek ten dotyczy zarówno postępowań krajowych, jak i postępowań o wartościach równych i przekraczających progi unijne. Ogłoszenie zamieszczane jest w Biuletynie Zamówień Publicznych, przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pomocą gotowych formularzy.  

Tak jak w przypadku pozostałych ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych, ogłoszenie o wykonaniu umowy musi zawierać nazwę i adres zamawiającego oraz przedmiot zamówienia lub konkursu. Bardziej szczegółowe wymogi co do treści ogłoszenia zostały uregulowane w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie zamówień publicznych z dnia 23 grudnia 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 2439), które w załączniku nr 7 do rozporządzenia zawiera listę informacji obligatoryjnie umieszczanych w ogłoszeniu. Informacje te podzielone są na:

  • podstawowe,  
  • o zamawiającym,  
  • o postępowaniu, w wyniku którego została zawarta umowa,  
  • o zawartej umowie, 
  • o przebiegu wykonania umowy, 
  • dodatkowe – umieszczane fakultatywnie przez zamawiającego. 

Informacje podstawowe są  to informacje we większości nadawane automatycznie przez system, takie jak m.in. numer i data zamieszczenia ogłoszenia. Natomiast informacje o zamawiającym, o postępowaniu i o zawartej umowie to przede wszystkim dane identyfikujące, wskazujące na zamawiającego i wykonawcę, przedmiot zamówienia, kod CPV zamówienia, wartość umowy i okres, na który została zawarte. Ujawniane jest również czy zamówienie dotyczyło projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, a jeżeli tak jaki był to program.  

Najciekawszą grupą informacje są te dotyczące realizacji umowy. W tym przedmiocie zamawiający wskazuje łączną wartość wynagrodzenia wypłaconego z tytułu zrealizowania umowy oraz czy umowa została wykonana a jeżeli tak, to w jakim terminie i czy był to termin pierwotnie wskazany w umowie. Przedstawiane są również informacje o wszelkich zmianach umowy z podaniem podstawy prawnej, przyczyn zmiany i wartości zmiany oraz wysokości wynagrodzenia wykonawcy po zmianie, a także opis zamówienia po zmianie. Obligatoryjnie podawane są następnie informacje o tym, czy umowa została należycie wykonana oraz czy zamawiający dokonywał podczas jej realizacji kontroli czy wykonawca spełnił przewidziane w zawartej umowie wymagania związane z realizacją zamówienia w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy (art. 95 PZP), obejmujące aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne (art. 96 PZP) lub posiadania określonej etykiety (art. 104 PZP). Ta grupa informacji ujawnia więc informacje, które mogą pomóc w ocenie, czy wykonanie zamówienia napotkało trudności i z tego powodu była konieczna jego modyfikacja oraz rzetelności wykonawcy.  

Zamawiający mogą niechętnie patrzeć na nałożenie na nich dodatkowego obowiązku, ponieważ zwiększa on oczywiście ich nakład pracy w związku z realizacją zamówień w ramach PZP. Jego wykonanie nie powinno jednak nastręczać większych trudności. Jest ono przygotowywane w oparciu o formularz zamieszczony na portalu UZP i przesyłany przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Co istotne, przewidziana jest możliwość zmiany ogłoszenia, co może być istotne w przypadku pomyłki przy wypełnianiu formularza. Jednocześnie ogłoszenia o wykonaniu umowy przyczynią się do większej transparentności oraz mogą bardziej zmotywować wykonawców do rzetelnego wykonania umowy. Zmniejszą też ryzyko ukrywania przez wykonawców okoliczności związanych z podstawami wykluczenia, zwłaszcza zawinionego naruszenia obowiązków zawodowych (art. 109 ust. 1 pkt 5 PZP) oraz niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań z umowy w sprawie zamówienia publicznego (art. 109 ust. 1 pkt 7 PZP).  

drukuj