Do końca marca 2020 roku można składać wnioski o przyznanie rekompensat dla przedsiębiorstw energochłonnych z tytułu poniesionych przez nie w 2019 roku wysokich kosztów energii elektrycznej. Na wypłacenie rekompensat za wzrost cen prądu przewidziano maksymalnie 890 milionów złotych. 

Wysokie ceny prądu dla przedsiębiorstw energochłonnych są wynikiem unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji CO2 (EU ETS). System ten ma na celu walkę ze zmianami klimatycznymi i poprzez wprowadzanie limitów emisji gazów cieplarnianych ma zachęcać do inwestycji w technologie niskoemisyjne oraz OZE. W ramach określonych limitów przedsiębiorstwa otrzymują lub kupują uprawnienia do emisji CO2. W ostatnich latach odnotowano znaczne podwyżki cen uprawnień, w związku z czym podjęto decyzję o wsparciu przedsiębiorstw energochłonnych, by zapewnić im konkurencyjność na rynku.

Kto może ubiegać się o rekompensatę?

Zgodnie z ustawą1 o rekompensatę dla przemysłu mogą ubiegać się podmioty, które prowadzą działalność gospodarczą w sektorze i podsektorze energochłonnym, które szczegółowo zostały wymienione w Załączniku nr 1 do ustawy, np. zajmujące się produkcją aluminium, papieru, tektury. Ponadto podmiot musi spełniać następujące wymagania:

  1. Posiadać tytuł prawny do instalacji i ją eksploatować;
  1. Posiadać wdrożony:

   a) system zarządzania środowiskowego obejmujący strukturę organizacyjną, czynności planowania, zakres odpowiedzialności, praktyki, procedury, procesy i zasoby służące rozwijaniu, wdrażaniu, osiąganiu, przeglądowi i utrzymaniu polityki środowiskowej oraz zarządzaniu aspektami środowiskowymi,

   b) certyfikowany system zarządzania energią (potwierdzony certyfikatem ISO 14001 oraz ISO 50001);

  1. Nie może być postawiony w stan likwidacji, nie może toczyć się wobec niego postępowanie upadłościowe oraz postępowanie upadłościowe obejmujące likwidację majątku dłużnika (nie ma natomiast przeciwwskazań, aby wobec przedsiębiorstwa otwarte było postępowanie restrukturyzacyjne);
  1. Nie może zalegać z zapłatą podatków (chyba, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, itp.);
 1. Nie zalega z zapłatą należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne (chyba, że zawarł odpowiednią umowę odraczającą płatność).

Jak uzyskać rekompensatę?

Wniosek o rekompensatę przedsiębiorstwo energochłonne może złożyć do 31 marca roku następującego po roku kalendarzowym, za który są przyznawane rekompensaty2. To oznacza, że przedsiębiorstwa zamierzające uzyskać rekompensatę za rok 2019, muszą złożyć taki wniosek do 31 marca 2020r. Wniosek adresowany jest do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki i to on wydaje decyzję o przyznaniu rekompensaty.

Wniosek należy złożyć w formie pisemnej w postaci papierowej i elektronicznej, zgodnie ze wzorami dostępnymi na stronie URE . Elektroniczna wersja wniosku powinna zostać zapisana w formacie pliku „xls” lub „xlsx”, natomiast załączniki powinny być przygotowane w formacie „pdf”. We wniosku oprócz danych identyfikujących podmiot należy wskazać także wykaz instalacji, dane dotyczące wielkości produkcji i zużycia energii oraz kody PKD/PKWiU zgodne z wykazem z Załącznika nr 1 do Ustawy. Do wniosku o rekompensatę dla przemysłu energochłonnego należy załączyć:

  1. dokumenty potwierdzające posiadanie tytułu prawnego do instalacji (instalacja nie musi być własnością przedsiębiorstwa, może być również przedmiotem umowy najmu, dzierżawy, itp.),
  2. dokumenty potwierdzające, że przedsiębiorca spełnia warunki dotyczące wdrożonych systemów zarządzania środowiskowego i energią,
  3. oświadczenie o braku toczącego się wobec przedsiębiorstwa postępowania likwidacyjnego, upadłościowego oraz postępowania upadłościowego obejmującego likwidację majątku dłużnika,
  4. oświadczenie o niezaleganiu z zapłatą podatków i składek na ubezpieczenia społeczne,
  5. oświadczenie o braku uzyskania pomocy publicznej, pomocy de minimis lub innego rodzaju wsparcia finansowego z budżetu UE w zakresie pokrycia kosztów objętych wnioskiem,
  6. opinię weryfikatora, który posiada akredytację wydaną przez Polskie Centrum Akredytacji lub instytucje z innych państw członkowskich UE, wykonaną na koszt przedsiębiorstwa energochłonnego; opinia ma dotyczyć poprawności i rzetelności danych zawartych we wniosku,
 1. oświadczenie o następującej treści:

„Świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia wynikającej z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. z 2018 r. poz. 1600 i 2077 oraz z 2019 r. poz. 730, 858, 870 i 1135) oświadczam, że:

– dane zawarte we wniosku i załącznikach do niego o przyznanie rekompensat są zgodne z prawdą;

– znane mi są i spełniam warunki uprawniające do przyznania rekompensat wynikające z ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o systemie rekompensat dla sektorów i podsektorów energochłonnych.”

Kiedy uzyskamy rekompensatę?

Prezes URE decyzję w sprawie przyznania lub odmowy przyznania rekompensat wydaje do 30 września. Wysokość przyznawanych dopłat określa się na podstawie określonych w art. 7 Ustawy wzorów – zależna jest od wolumenu produkcji referencyjnej lub od referencyjnego zużycia energii elektrycznej. Rekompensaty są wypłacane jednorazowo przez Bank z Funduszu Rekompensat Pośrednich Kosztów Emisji w terminie 30 dni od otrzymania wykazu podmiotów, którym przyznano rekompensatę, przygotowanego przez Prezesa URE. Prezes URE na sporządzenie takiego wykazu ma czas do 7 października danego roku kalendarzowego.


1 Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o systemie rekompensat dla sektorów i podsektorów energochłonnych („Ustawa”)

2 Art. 10 ust. 2 Ustawy

drukuj