Narodowy Cel Redukcyjny – najważniejsze informacje

We wpisie wyjaśnię zagadnienie Narodowego Celu Redukcyjnego (dalej: NCR). Omówię, które podmioty zobowiązane są do jego realizacji oraz wskażę termin realizacji obowiązku sprawozdawczego z nim związanego.

Narodowy Cel Redukcyjny – definicja i podstawa prawna

Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw definiuje w art. 2 ust. 1 pkt 28 NCR jako minimalną wartość ograniczenia emisji gazów cieplarnianych w cyklu życia paliw ciekłych, biopaliw ciekłych, gazu skroplonego (LPG), sprężonego gazu ziemnego (CNG), skroplonego gazu ziemnego (LNG) lub oleju do silników statków żeglugi śródlądowej stosowanych w transporcie oraz energii elektrycznej stosowanej w pojazdach samochodowych w przeliczeniu na jednostkę energii.

Obowiązek realizacji NCR powstał w związku z częściową implementacją do polskiego porządku prawnego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/30/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. zmieniającą dyrektywę 98/70/WE odnoszącą się do specyfikacji benzyny i olejów napędowych oraz wprowadzającą mechanizm monitorowania i ograniczania emisji gazów cieplarnianych oraz zmieniającą dyrektywę Rady 1999/32/WE odnoszącą się do specyfikacji paliw wykorzystywanych przez statki żeglugi śródlądowej oraz uchylającą dyrektywę 93/12/EWG.

Podmioty realizujące Narodowy Cel Redukcyjny

Ustawa o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw określa w art. 2 ust. 1 pkt 29 jako podmiot realizujący NCR każdy podmiot, w tym mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dokonujący samodzielnie lub za pośrednictwem innego podmiotu wytwarzania, importu lub nabycia wewnątrzwspólnotowego paliw ciekłych, biopaliw ciekłych, gazu skroplonego (LPG), sprężonego gazu ziemnego (CNG), skroplonego gazu ziemnego (LNG) lub oleju do silników statków żeglugi śródlądowej, który rozporządza nimi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez dokonanie jakichkolwiek czynności prawnych lub faktycznych lub który zużywa je na potrzeby własne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (z wyłączeniem przywozu paliw ciekłych przeznaczonych do użycia podczas transportu i przywożonych w standardowych zbiornikach, o których mowa w art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 722 i 1747)).

Podmiotami realizującymi NCR są również przedsiębiorstwa energetyczne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w zakresie obrotu energią elektryczną stosowaną w pojazdach samochodowych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (po wcześniejszym poinformowaniu Prezesa URE o przyjęciu obowiązku, o którym mowa w art. 30b ust. 1 ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw).

Do realizacji NCR zobowiązane są również podmioty, które mają siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dokonujące samodzielnie lub za pośrednictwem innego podmiotu wytwarzania, importu lub nabycia wewnątrzwspólnotowego benzyn lotniczych oraz paliw typu benzyny lub nafty do silników odrzutowych stosowanych w statkach w powietrznym ruchu lotniczym, po poinformowaniu Prezesa URE o przyjęciu obowiązku zapewnienia minimalnej wartości ograniczeń emisji gazów cieplarnianych, który rozporządza nimi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez dokonanie jakichkolwiek czynności prawnych lub faktycznych lub który zużywa je na potrzeby własne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Sprawozdanie z realizacji Narodowy Cel Redukcyjny

Zgodnie z art. 30i ust. 1 ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw podmioty realizujące NCR obowiązane są do przekazywania Prezesowi URE sprawozdania rocznego dotyczącego emisji gazów cieplarnianych w cyklu życia paliw i energii elektrycznej sporządzanego na podstawie faktur VAT lub innych dokumentów w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku sprawozdawczym. Wzór sprawozdania określony jest w rozporządzeniu Ministra Energii z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie sprawozdania rocznego. Rozporządzenie to określa dane, które podmiot zobowiązany musi przedłożyć Prezesowi URE w sprawozdaniu.

Odpowiedzialność za nieprzedłożenie Prezesowi URE sprawozdania

Zgodnie z art. 35c ust. 1 ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw karze pieniężnej w wysokości 5000 złotych podlegają podmioty, które nie przekazały w terminie sprawozdania rocznego lub podały w tym sprawozdaniu nieprawdziwe dane. Natomiast podmioty, które realizując NCR nie wykonały obowiązku zapewnienia minimalnej wartości ograniczenia emisji gazów cieplarnianych w cyklu życia paliw podlegają karze pieniężnej zgodnie z art. 35c ust 3 ww. ustawy. Kara ta, nie może przekroczyć 15 proc. przychodu ukaranego podmiotu realizującego NCR, osiągniętego w poprzednim roku podatkowym, a jeżeli związana jest z działalnością prowadzoną na podstawie koncesji jej wysokość nie może przekroczyć 15 proc. przychodu ukaranego podmiotu realizującego NCR, wynikającego z działalności koncesjonowanej, osiągniętego w poprzednim roku podatkowym.


Źródła:

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20061691200

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170001425

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02009L0030-20160610

Masz pytania?

SKONTAKTUJ SIĘ Z EKSPERTEM
  • Paulina Meller-KmiecikRadca Prawny+48 669 66 44 99paulina.meller-kmiecik@gjw.pl