Ustawodawcy, zarówno unijny, jak i krajowy, wspierają rozwój elektromobilności na różne sposoby, m. in. dają prawo ustanowienia strefy czystego transportu, wyznaczenia miejsc i stanowisk postojowych dla samochodów elektrycznych, czy też przewidują prawo korzystania przez samochody elektryczne z buspasów, tj. z pasów ruchu przeznaczonych dla autobusów. W celu skorzystania z przywilejów drogowych przewiduje się specjalne oznaczenia samochodów elektrycznych, m. in. poprzez naklejkę lub zielone tablice rejestracyjne. W jaki sposób oznaczone są polskie samochody elektryczne i z jakich przywilejów korzystają kierujący takie pojazdy? Oto podstawowe zasady użytkowania samochodów elektrycznych w ruchu drogowym:

Użytkowanie samochodów elektrycznych w ruchu drogowym: zielone tablice rejestracyjne dla samochodów elektrycznych rejestrowanych od 1 stycznia 2020 r.

W celu łatwego rozpoznania samochodów elektrycznych, ustawa – Prawo o ruchu drogowym, przewidywała, że w okresie od 1 lipca 2018 r. do 31 grudnia 2019 r. pojazdy elektryczne będą oznaczone specjalną nalepką umieszczoną na przedniej szybie pojazdu, którą wydawał wójt (burmistrz, prezydent miasta) właściwy ze względu na miejsce zamieszkania (albo siedziby) właściciela pojazdu1. Zakończył się zatem okres przejściowy, w którym samochody elektryczne korzystały z nalepek na przedniej szybie. W zamian, od dnia 1 stycznia 2020 r., zaczął obowiązywać art. 71 ust. 2a ustawy – Prawo o ruchu drogowym, zgodnie z którym „pojazd elektryczny i pojazd napędzany wodorem posiadają tablice rejestracyjne wskazujące na rodzaj paliwa wykorzystywanego do ich napędu”, który wprowadza w Polsce tzw. zielone tablice, z których obowiązkowo muszą korzystać podmioty rejestrujące samochód elektryczny w 2020 roku (samochodom elektrycznym zarejestrowanym przed 1 stycznia 2020 r. nie trzeba wymieniać klasycznych tablic na zielone tablice rejestracyjne).

Przywileje dla posiadaczy samochodów elektrycznych w ruchu drogowym: co pozostało bez zmian?

I Nadal możliwe jest wyznaczenie stanowisk postojowych dla samochodów elektrycznych zarówno przy ogólnodostępnych stacjach ładowania (usytuowanych przy drogach publicznych, strefach zamieszkania oraz strefach ruchu), jak również w miejscach, gdzie nie występują ogólnodostępne stacje ładowania (w celu promocji samochodów napędzanych paliwami alternatywnymi). Za wyznaczenie takich miejsc postojowych odpowiedzialny jest organ właściwy do zarządzania ruchem na drodze2.

II Korzystanie przez samochody elektryczne z buspasów

W dalszym ciągu, jednak wyłącznie do dnia 1 stycznia 2026 r., samochody elektryczne dopuszczone są do poruszania się po – wyznaczonych przez zarządcę drogi – pasach ruchu dla autobusów3.

III  Wciąż jeszcze samochody elektryczne zwolnione są od opłat za postój pojazdów na drogach publicznych znajdujących się w strefie płatnego parkowania oraz w śródmiejskiej strefie płatnego parkowania, jak również zwolnienie z opłat za przejazdy po drogach krajowych oraz z opłat za przejazdy przez obiekty mostowe oraz tunele zlokalizowane w ciągach dróg publicznych i za przeprawy promowe na drogach publicznych4.


1 Art. 148b ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, t.j. Dz. U. z 2018 r., poz.  1990 ze zm.

2 Art. 12b ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2068 ze zm.

3  Art. 148a ustawy – Prawo o ruchu drogowym

4 Art. 13 ust. 3 pkt 1 lit. e w zw. z art. 13 ust. 1 i 2 ustawy o drogach publicznych

drukuj