W dniu 1 stycznia 2020 r. zaczęły obowiązywać wymogi rozporządzenia KE 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektów dla kotłów na paliwo stałe 1 (dalej jako: rozporządzenie). Oznacza to, że w odniesieniu do kotłów na paliwo stałe (o znamionowej mocy cieplnej 500 kW lub mniejszej) wprowadzono wysokie standardy energetyczno-emisyjne, ponad te wynikające z normy PN-EN 303-5 (zobacz też: Zakaz wprowadzenia do obrotu „kopciuchów” szansą na zmniejszenie smogu w Polsce).

Parametry ekoprojektu dla kotłów na paliwo stałe

Wymagania (parametry) określone w rozporządzeniu, od dnia 1 stycznia 2020 r., są obligatoryjne dla prawie wszystkich urządzeń grzewczych oferowanych na całym rynku Unii Europejskiej, w tym w Polsce.

Ekoprojekt wprowadza parametry w następujących zakresach:

1)  Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń dla kotłów o nominalnej mocy cieplnej 20 kW lub mniejszej nie może być mniejsza niż 75%, a dla kotłów o nominalnej mocy cieplnej przekraczającej 20 kW nie może być mniejsza niż 77%,

2)  Sezonowa emisja pyłu w przypadku kotłów z automatycznym podawaniem paliwa nie może przekraczać 40 mg/m3, a w przypadku kotłów z ręcznym podawaniem paliwa 60 mg/m3,

3)  Sezonowa emisja organicznych związków gazowych nie może przekraczać 20 mg/m3 w przypadku kotłów z automatycznym podawaniem paliwa oraz 30 mg/m3 w przypadku kotłów z ręcznym podawaniem paliwa,

4)  Sezonowa emisja tlenku węgla nie może przekraczać 500 mg/m3 w przypadku kotłów z automatycznym podawaniem paliwa oraz 700 mg/m3 w przypadku kotłów z ręcznym podawaniem paliwa,

5)  Sezonowa emisja tlenków azotu nie może przekraczać 200 mg/m3 w przypadku kotłów na biomasę oraz 350 mg/m3 w przypadku kotłów na paliwa kopalne.

Ważne: W przypadku kotła na paliwo stałe wymogi te muszą zostać spełnione dla paliwa zalecanego (tj. jedno paliwo stałe, które zaleca się wykorzystywać w kotle zgodnie z instrukcjami producenta) i dowolnego innego odpowiedniego paliwa (tj. paliwo stałe, inne niż paliwo zalecane, które można wykorzystać w kotle na paliwo stałe zgodnie z instrukcjami producenta, w tym każde paliwo, które zostało wymienione w instrukcji dla instalatorów i użytkowników, na ogólnodostępnej stronie internetowej producenta, w technicznych materiałach promocyjnych i w reklamach).

Wyłączenia z wymagań ekoprojektu

Parametry ekoprojektu nie dotyczą czterech grup urządzeń, tj.:

1)  kotłów wytwarzających energię cieplną wyłącznie na potrzeby zapewnienia cieplnej wody użytkowej,

2)  kotłów przeznaczonych do ogrzewania i rozprowadzania gazowych nośników ciepła, takich jak para lub powietrze,

3)  kotłów kogeneracyjnych na paliwo stałe o maksymalnej mocy elektrycznej 50 kW lub większej,

4)  kotłów na biomasę niedrzewną.

Ekoprojekt jako kolejny ważny krok w trosce o czyste powietrze

Ekoprojekt ma wymiar ekologiczny i przyjęty jest w trosce o czyste powietrze. Przyjmując i wprowadzając w życie ekoprojekt dla kotłów na paliwo stałe, Unia Europejska dąży do tego, aby urządzenia grzewcze były wysoko sprawne i zapewniały niską wartość emisyjną bez względu na to, czy będą pracować z nominalną, czy z obniżoną mocą. Stawia on zatem wyzwania producentom takich urządzeń, ponieważ wymagania określone rozporządzeniem muszą być bezwzględnie przestrzegane na etapach projektowania i produkcji urządzeń grzewczych.


1 Dz. Urz. UE L 193/100

drukuj