W dniu 19 maja 2020 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 24 kwietnia 2020 roku w sprawie ceny referencyjnej energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w 2020 roku oraz okresów obowiązujących wytwórców, którzy wygrali aukcje OZE w 2020 roku1 (dalej: rozporządzenie w sprawie ceny referencyjnej).  

Coroczne ustalanie ceny referencyjnej

Wymóg corocznego określania ceny referencyjnej konstytuowany jest przez ustawę OZE2, w której, zgodnie z jej art. 77 ust. 3: 

minister właściwy do spraw klimatu określi, w drodze rozporządzenia: 

1) maksymalną cenę w złotych za 1 MWh, za jaką może zostać w danym roku kalendarzowym sprzedana przez wytwórców w drodze aukcji energia elektryczna z odnawialnych źródeł energii, zwaną dalej ,,ceną referencyjną”; 

 2) okres, w którym przysługuje obowiązek zakupu zgodnie z art. 92 ust. 1, oraz okres, w którym przysługuje prawo do pokrycia ujemnego salda, o którym mowa w art. 92 ust. 5, w odniesieniu do energii wytworzonej w instalacjach odnawialnego źródła energii, przysługujące wytwórcom, o których mowa w art. 72 ust. 1, obowiązujący wytwórców, którzy w danym roku wygrają aukcję”. 

Założeniem wspierania wytwarzania energii z OZE jest coroczne ustalenie ceny referencyjnej osobno dla każdej technologii wymienionej w art. 77 ust. 5 ustawy OZE z uwzględnieniem rodzaju instalacji OZE (tj. czy jest to nowa instalacja OZE, już działająca instalacja OZE, tj. instalacja OZE, w której wytwarzanie miało miejsce przed dniem 1 lipca 2016 roku lub zmodernizowana instalacja OZE) oraz wielkości łącznej mocy zainstalowanej instalacji OZE. 

Ceny referencyjne energii elektrycznej z OZE na 2020 roku korzystne dla biogazu, biomasy i hydroenergii

Rozporządzenie w sprawie ceny referencyjnej podwyższa ceny – w stosunku do cen referencyjnych z 2019 roku – przede wszystkim dla: 

1) instalacji wykorzystujących biogaz rolniczy do wytwarzania energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji: 

dla nowych, istniejących i zmodernizowanych instalacji OZE: 

  • z 700 zł na 760 zł/MWh (o łącznej mocy zainstalowania mniejszej niż 500 kW)
  • z 670 zł na 700 zł/MWh (o łącznej mocy zainstalowanej nie mniejszej niż 500 kW i nie większej niż 1 MW) 

2)   instalacji wykorzystujących biogaz pozyskany z oczyszczalni ścieków do wytwarzania energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji: 

dla nowych, istniejących i zmodernizowanych instalacji OZE: 

  • z 480 zł na 510 zł/MWh (o łącznej mocy zainstalowania mniejszej niż 500 kW)
  • z 445 zł na 475 zł/MWh (o łącznej mocy zainstalowania nie mniejszej niż 500 kW) 

3)      dedykowanych instalacji spalania biomasy 

dla nowych, istniejących i zmodernizowanych instalacji OZE: 

 z 435 zł na 465 zł/MWh 

4)      instalacji wykorzystujące hydroenergię 

dla nowych, istniejących i zmodernizowanych instalacji OZE: 

  • z 550 zł na 620 zł/MWh (przy łącznej mocy zainstalowania mniejszej niż 500 kW) 
  • z 500 na 560 zł/MWh (przy łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie mniejszej niż 500 kW i nie większej niż 1 MW) 
  • 480 na 535 zł/MWh (przy łącznej mocy zainstalowanej większej niż 1 MW) 

Wydając rozporządzenie w sprawie ceny referencyjnej energii elektrycznej z OZE minister zobligowany jest do uwzględniania m. in. wartości nakładów inwestycyjnych ponoszonych w okresie przygotowania projektu i jego budowy wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, a także koszty operacyjne oraz dodatkowe nakłady inwestycyjne ponoszone w okresie eksploatacji, czy też wpływ instalacji OZE na środowisko naturalne3. Wzrost tegorocznych cen referencyjnych wynika z: 

potrzeby szczególnego promowania szerszego wykorzystania wysokosprawnej kogeneracji w instalacjach wykorzystujących biogaz, wzrostu kosztów pracy oraz nakładów inwestycyjnych ponoszonych na inwestycje z źródła OZE wykorzystujące biomasę, a także ryzyka związanego z brakiem możliwości zagwarantowania dostaw tego paliwa w perspektywie 15 lat po z góry ustalonej cenie, jak również z rosnących kosztów inwestycyjnych i operacyjnych obiektów energetyki wodnej4.

Nieprzychylne ceny dla lądowej i morskiej energii wiatrowej

Dla wytwarzania energii z wiatru na lądzie, w instalacji o łącznej mocy zainstalowanej nie większej niż 1 MW, minister zachował cenę referencyjną z 2019 roku, w wysokości 320 zł/MWh. Z kolei w instalacji o łącznej mocy zainstalowanej większej niż 1 MW cena referencyjna – w odniesieniu do 2019 roku – spadła z 285 zł na 250 zł/MWh. W przypadku wytwarzania energii wiatru na morzu cena pozostała na poziomie 450 zł/MWh.   

Mniejsze ceny referencyjne dla energii promieniowania słonecznego

Rozporządzenie w sprawie cen referencyjnych przewiduje mniejsze ceny referencyjne dla wytwarzania energii promieniowania słonecznego. Dla wszystkich instalacji OZE, tj. dla nowych, istniejących i zmodernizowanych, minister zmniejszył ceny referencyjne w porównaniu z 2019 rokiem:  

  •  z 385 na 360 zł/MWh przy łącznej mocy zainstalowanej nie większej niż 1 MW 
  •  z 365 na 340 zł/MWh przy łącznej mocy zainstalowanej większej niż 1 MW 

1 Dz. U. z 2020 r. poz. 798. 

2 Ustawa z dnia 15 lutego 2015 roku o odnawialnych źródłach energii, t. j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 261 ze zm. 

3 Art. 77 ust. 4 ustawy OZE.  

4 Źródło: https://www.gov.pl/web/klimat/rozporzadzenie-w-sprawie-ceny-referencyjnej-energii-elektrycznej-z-odnawialnych-zrodel-energii-oraz-okresow-obowiazujacych-wytworcow-ktorzy-wygrali-aukcje-w-2020-r-podpisane. 

drukuj