HOME ⋅ odrzucenie oferty

odrzucenie oferty..

Wyjaśnienia rażąco niskiej ceny w nowym PZP 2021

W poprzedniej publikacji „Kiedy zamawiający wzywa wykonawcę o wyjaśnienie rażąco niskiej ceny?” wskazywaliśmy na sytuacje, w których zamawiający zobowiązany jest wezwać do wyjaśnienia rażąco niskiej ceny. Dziś wskażemy, co powinny zawierać wyjaśnienia wykonawcy na gruncie nowej ustawy.  Kwestię tę reguluje art. 224 ust. 3 nPZP, wskazując, że wyjaśnienia rażąco niskiej ceny mogą dotyczyć w szczególności:  zarządzania …

Jeden wykonawca i dwie oferty – czy zawsze Zamawiający musi je odrzucić?

Zasadą w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest to, że jeden wykonawca może złożyć wyłącznie jedną ofertę. Stanowi o tym przepis art. 82 ust. 1 PZP w myśl którego Wykonawca może złożyć jedną ofertę, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 83 ust. 1 zdanie drugie – a zatem przypadku, gdy zamawiający dopuszcza możliwość składania …

Nieprawidłowości w kalkulowaniu ceny ofertowej a odrzucenie oferty

W jednym z poprzednich wpisów „Czy manipulowanie przez wykonawcę ceną składową oferty, w celu uzyskania korzystniejszej punktacji, może skutkować odrzuceniem jego oferty?” poruszyliśmy temat manipulowania ceną przez wykonawcę, jako przesłankę do odrzucenia oferty. Wskazywaliśmy wówczas, że takie rozkładanie kosztów oferty, które zmierza do uzyskania korzystnej punktacji i wyeliminowania konkurencji może zostać uznane za czyn nieuczciwej …

Czy można odrzucić ofertę jako niezgodną z SIWZ w oparciu o wyjaśnienia wykonawcy?

Zamawiający poprzez opisanie przedmiotu zamówienia precyzuje jakiego świadczenia oczekuje od wykonawcy po zawarciu umowy. Odpowiednio treść SIWZ i treść złożonej oferty stanowią oświadczenia woli zamawiającego oraz wykonawcy, który zobowiązuje się do wykonania świadczenia w przypadku wyboru złożonej przez niego oferty jako najkorzystniejszej. Niezgodność treści oferty z treścią SIWZ Gdy zawartość merytoryczna złożonej w danym postępowaniu …

Czy brak informacji o modelu i producencie urządzenia może skutkować odrzuceniem oferty?

Brak podania w formularzu ofertowym modelu oraz producenta oferowanego urządzenia, a zatem danych umożliwiających dokonanie jednoznacznej jego identyfikacji nie pozwala zamawiającemu na zbadanie zgodności urządzenia z postawionymi w SIWZ wymaganiami. Jeżeli zamawiający nie jest w stanie ustalić tych danych w sposób nie budzący wątpliwości na podstawie innych informacji zawartych w ofercie, oferta powinna podlegać odrzuceniu na podstawie art. …

Czy zamawiający może odrzucić ofertę na podstawie informacji, jakie znalazł w Internecie?

Zasadą jest, że zamawiający, badając zgodność oferty z wymaganiami SIWZ, powinien się opierać wyłącznie na dokumentach i oświadczeniach, które uprzednio sprecyzował i których złożenia wymagał w dokumentacji postępowania. Co natomiast w przypadku, gdy zamawiający uzyska, choćby od konkurentów wykonawcy czy samodzielnie z Internetu, informacje sprzeczne z informacjami zawartymi w oświadczeniach i dokumentach przedłożonych przez wykonawcę? …

Wykorzystanie nielegalnego oprogramowania przy sporządzaniu oferty skutkuje jej odrzuceniem

Wykonawca, który posługuje się przy sporządzaniu oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nielegalnym oprogramowaniem narusza, co najmniej dobre obyczaje i godzi w porządek prawny – do takich wniosków doszła KIO rozpoznając sprawę 1, w której wykonawca sporządził kosztorys ofertowy przy wykorzystaniu nielegalnej wersji programu służącego do kosztorysowania Norma Pro.