W poprzedniej publikacji „Kiedy zamawiający wzywa wykonawcę o wyjaśnienie rażąco niskiej ceny?” wskazywaliśmy na sytuacje, w których zamawiający zobowiązany jest wezwać do wyjaśnienia rażąco niskiej ceny. Dziś wskażemy, co powinny zawierać wyjaśnienia wykonawcy na gruncie nowej ustawy. 

Kwestię tę reguluje art. 224 ust. 3 nPZP, wskazując, że wyjaśnienia rażąco niskiej ceny mogą dotyczyć w szczególności: 

  1. zarządzania procesem produkcji, świadczonych usług lub metody budowy;
  2. wybranych rozwiązań technicznych, wyjątkowo korzystnych warunków dostaw, usług albo związanych z realizacją robót budowlanych;
  3. oryginalności dostaw, usług lub robót budowlanych oferowanych przez wykonawcę;
  4. zgodności z przepisami dotyczącymi kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, lub przepisów odrębnych właściwych dla spraw, z którymi związane jest realizowane zamówienie;
  5. zgodności z prawem w rozumieniu przepisów o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej;
  6. zgodności z przepisami z zakresu prawa pracy i zabezpieczenia społecznego, obowiązującymi w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie;
  7. zgodności z przepisami z zakresu ochrony środowiska;
  8. wypełniania obowiązków związanych z powierzeniem wykonania części zamówienia podwykonawcy. 

Zamówienia na roboty budowlane i usługi

Nowością jest wprowadzenie regulacji zgodnie z którą w przypadku zamówień na roboty budowlane lub usługi, zamawiający jest obowiązany żądać wyjaśnień co najmniej w zakresie określonym w art. 224 ust. 3 pkt 4 i 6 powyżej. Oznacza to, że w zakresie zamówień, których przedmiotem są roboty budowlane lub usługi, zamawiający zawsze, wzywając wykonawcę do złożenia wyjaśnień rażąco niskiej ceny, zobowiązany jest żądać od wykonawcy podania co najmniej informacji w zakresie: 

–  zgodności z przepisami dotyczącymi kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, lub przepisów odrębnych właściwych dla spraw, z którymi związane jest realizowane zamówienie, 

– zgodności z przepisami z zakresu prawa pracy i zabezpieczenia społecznego, obowiązującymi w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie. 

Z kolei obowiązkiem wykonawcy będzie uwzględnienie w składanych wyjaśnieniach okoliczności, o których mowa w art. 224 ust. 3 pkt 4 i 6 PZP, jeśli zostanie przez zamawiającego do tego wezwany. 

Sankcja w postaci odrzucenia oferty

Odrzuceniu, jako oferta z rażąco niską ceną lub kosztem, podlega oferta wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień w wyznaczonym terminie, lub jeżeli złożone wyjaśnienia wraz z dowodami nie uzasadniają podanej w ofercie ceny lub kosztu. 

Obowiązek informacyjny

Podobnie jak w poprzednim stanie prawnym utrzymano regulację zgodnie z którą w postępowaniach o wartości równej lub wyższej niż progi unijne, zamawiający ma obowiązek zawiadomić Prezesa UZP oraz Komisję Europejską o odrzuceniu ofert, które według zamawiającego zawierały rażąco niską cenę lub koszt z powodu udzielenia pomocy publicznej. Dotyczy to sytuacji, gdy  wykonawca, w terminie wyznaczonym przez zamawiającego, nie udowodnił, że pomoc ta jest zgodna z prawem.  

drukuj