Kto może być pełnomocnikiem w postępowaniu odwoławczym przez KIO?

Na gruncie obowiązującej od dnia 1 stycznia 2021 ustawy Prawo zamówień publicznych istotnej zmianie uległy przepisy regulujące postępowanie odwoławcze przed KIO, o czym pisaliśmy w publikacji „Zmiany w zakresie postępowania odwoławczego przed KIO„.

Jedną z istotnych zmian, jest wprowadzenie „profesjonalizacji” zastępstwa przed KIO.  Kwestię tę reguluje art. 510 PZP, który stanowi, kto może być pełnomocnikiem w postępowaniu odwoławczym, przewidując, że pełnomocnikiem może być:

  • adwokat lub radca prawny,
  • osoba sprawująca zarząd majątkiem lub interesami strony lub uczestnika postępowania,

Przy czym ustawodawca nie ograniczył podstawy prawnej sprawowania takiego zarządu, może ona zatem wynikać zarówno ze stosunku zobowiązaniowego jak i przepisu prawa.

  • osoba pozostająca ze stroną lub uczestnikiem postępowania w stosunku zlecenia, jeżeli przedmiot sprawy wchodzi w zakres tego zlecenia.

Regulacja ta nawiązuje do treści art. 87 § 1 kpc, który to przepis dopuszcza do występowania w charakterze pełnomocnika procesowego osobę

pozostająca ze stroną w stałym stosunku zlecenia, jeżeli przedmiot sprawy wchodzi w zakres tego zlecenia”.

Jednakże z uwagi na specyfikę rynku zamówieniowego ustawodawca na gruncie art. 510 ust. 1 PZP słusznie odstąpił od wymogu aby stosunek zlecenia miał charakter stały. Należy pamiętać, że pełnomocnik wywodzący swoje umocowanie ze stosunku zlecenia powinien być w stanie wykazać, że w zakresie zlecenia mieści się także sprawa będąca przedmiotem sporu (np. w drodze przedłożenia umowy łączącej go z mocodawcą).

Pełnomocnikiem osoby prawnej, przedsiębiorcy, w tym nieposiadającego osobowości prawnej, lub jednostki nieposiadającej osobowości prawnej może być również pracownik tej jednostki.

Warto zauważyć, że treść art. 510 PZP zdążyła być zmieniona jeszcze przed wejściem życie nowego PZP w drodze ustawy z dnia 27 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi, ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2020.2275 z 17.12.2020 r.). Doprecyzowano wówczas, że regulacja dotycząca pełnomocników obejmuje nie tylko strony, ale także uczestników postępowania odwoławczego (podmioty przystępujące do odwołania). Ponadto wskazano, że pracownik może być pełnomocnikiem nie tylko osoby prawnej czy przedsiębiorcy nieposiadającego osobowości prawnej, ale także jednostki nieposiadającej osobowości prawnej.

Pełnomocnik jest obowiązany, przy pierwszej czynności przed Prezesem Izby lub przed Izbą, dołączyć do akt sprawy pełnomocnictwo z podpisem mocodawcy lub wierzytelny odpis pełnomocnictwa. Jeżeli pełnomocnictwo składane jest w formie pisemnej, pełnomocnik składa je wraz z odpisem dla stron i uczestników postępowania odwoławczego, chyba że odpis pełnomocnictwa został doręczony przez pełnomocnika bezpośrednio stronie i uczestnikowi.

Adwokat i radca prawny będą mogli – podobnie jak w innych rodzajach postępowań – sami uwierzytelnić odpis udzielonego im pełnomocnictwa oraz odpisy innych dokumentów wykazujących ich umocowanie.

Masz pytania?

SKONTAKTUJ SIĘ Z EKSPERTEM