Zmiany coraz bliżej – czyli nowelizacja Prawa budowlanego wchodzi w życie już 19 września 2020 r.!

Czy ustawodawca pozostawił czas na przygotowanie się na zmiany? Na to pytanie odpowiedź przyniesie praktyka. Już niebawem bo od 19 września 2020 r. będziemy mieli do czynienia ze zmienionymi przepisami Prawa budowlanego. W znowelizowanej regulacji odnajdziemy m.in.: 

 1. zmianę definicji obszaru oddziaływania obiektu; 
 2. wprowadzenie przepisów regulujących możliwość odstępstw od przepisów techniczno-budowlanych; 
 3. zmiany wynikające z art. 29 i art. 30 – wprowadzono nowe zasady i wymagania formalne związane z rozpoczęciem robót budowlanych. Od 19 września inwestorzy będą musieli ustalić czy w danym przypadku dokonać zgłoszenia robót budowlanych, czy uzyskać pozwolenie na budowę, czy też może ich roboty nie będą wymagać żadnej z powyższych czynności; 
 4. wzmocnienie trwałości decyzji o pozwoleniu na budowę, jak i decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. Powyższe wynika z wprowadzonej w art. 37b oraz art. 59h 5 letniej cezury czasowej, w okresie której nie można będzie stwierdzić nieważności decyzji (5 lat od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna). 
 5. możliwość wydania dziennika budowy również przez nadzór budowlany. 
 6. i wiele innych. 

  

Jednak do jednych z ciekawszych rozwiązań zaproponowanych przez ustawodawcę zaliczyć należy wprowadzony art. 59i. 

Art. 59i.

 1. W przypadku stwierdzenia użytkowania obiektu budowlanego lub jego części z naruszeniem przepisów art. 54 i art. 55 organ nadzoru budowlanego poucza inwestora lub właściciela, że obiekt budowlany nie może być użytkowany bez uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie lub dokonania skutecznego zawiadomienia o zakończeniu robót budowlanych.
 2. Organ nadzoru budowlanego potwierdza pouczenie wpisem w protokole kontroli, a w przypadku nieobecności inwestora lub właściciela doręcza pouczenie na piśmie.
 3. Organ nadzoru budowlanego po upływie 60 dni od dnia doręczenia pouczenia sprawdza, czy obiekt budowlany lub jego część jest nadal użytkowany z naruszeniem art. 54 i art. 55.
 4. W przypadku niezaprzestania użytkowania, o którym mowa w ust. 1, organ nadzoru budowlanego, w drodze postanowienia, wymierza karę z tytułu nielegalnego użytkowania obiektu budowlanego. Do kary stosuje się odpowiednio przepisy art. 59f, ztym że stawka opłaty podlega dziesięciokrotnemu podwyższeniu.
 5. Po upływie 30 dni od dnia doręczenia postanowienia, o którym mowa w ust. 4, organ nadzoru budowlanego sprawdza, czy obiekt budowlany lub jego część jest nadal użytkowany z naruszeniem przepisów art. 54 i art. 55.
 6. Jeżeli organ nadzoru budowlanego stwierdzi dalsze użytkowanie obiektu budowlanego lub jego części z naruszeniem przepisów art. 54 i art. 55, pomimo wydania postanowienia, o którym mowa w ust. 4, ponownie wymierza karę z tytułu nielegalnego użytkowania obiektu budowlanego w drodze postanowienia. Do kary stosuje się odpowiednio przepisy art. 59f, ztym że stawka opłaty podlega pięciokrotnemu podwyższeniu.
 7. Postanowienie, o którym mowa w ust. 6, może być wydawane wielokrotnie, jednak kolejne postanowienie nie może być wydane wcześniej niż po upływie 30 dni od dnia wydania poprzedniego postanowienia.
 8. Na postanowienia, o których mowa w ust. 4 i 6, przysługuje zażalenie.
 9. Wpływy z kar, o których mowa w ust. 4 i 6, stanowią dochód budżetu państwa.
 10. Do kar, o których mowa w ust. 4 i 6, stosuje się odpowiednio przepisy działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa, ztym że uprawnienia organu podatkowego, z wyjątkiem określonych w ust. 4 i 6, przysługują wojewodzie.
 11. Do kar, o których mowa w ust. 4 i 6, stosuje się przepisy art. 59g ust. 3, 4 i 6

Rozwiązanie, które wejdzie w życie już niebawem, to możliwość nałożenia kary w przypadku nielegalnego przystąpienia do użytkowania. Co ciekawe, kara taka zostanie nałożona tylko w przypadku gdy właściciel bądź inwestor nie dostosuje się do pouczenia i nie zaprzestanie działań niezgodnych z prawem. Inżynierowie przepis art. 59i określają mianem „żółtej kartki” dla właściciela/inwestora. Jeżeli po upływie 60 dni od dnia doręczenia pouczenia organ nadzoru budowlanego stwierdzi, że obiekt budowlany lub jego część nadal jest użytkowana z naruszeniem art. 54 i art. 55, nałoży na stronę karę w drodze postanowienia. Na postanowienie o ukaraniu stronie służy zażalenie. Pamiętać należy, że przedmiotowa kara może być nakładana na stronę wielokrotnie – aż do czasu zaprzestania naruszenia.  

Zatem pamiętajmy, że już od 19 września 2020 r. zmienia się rzeczywistość funkcjonowania w ramach procesu inwestycyjnego, wynikająca z nowelizacji prawa budowlanego.  

Masz pytania?

SKONTAKTUJ SIĘ Z EKSPERTEM
 • Paulina Meller-KmiecikRadca Prawny+48 669 66 44 99paulina.meller-kmiecik@gjw.pl