Projekt ustawy o zmianie Ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej oraz niektórych innych ustaw zakłada istotne zmiany w zakresie przeprowadzania audytów energetycznych w przedsiębiorstwach. Przedmiotem niniejszego wpisu będzie wskazanie jakie zmiany niesie ze sobą procedowana ustawa.  

Utrata statusu dużego przedsiębiorcy 

Obecnie, art. 36 Ustawy o efektywności energetycznej wskazuje, że przedsiębiorcy, za wyjątkiem mikroprzedsiębiorcy, małego i średniego przedsiębiorcy, w rozumieniu ustawy – Prawo przedsiębiorców przeprowadzają lub zlecają audyt energetyczny co 4 lata. Ustawa nie reguluje kwestii utraty statusu tzw. dużego przedsiębiorcy. Jak wynika z ustawy – Prawo przedsiębiorców kwalifikowanie przedsiębiorców jako mikroprzedsiębiorcę, małego i średniego przedsiębiorcę oceniane jest po spełnienia stosownych kryteriów w ostatnich dwóch latach obrotowych (obrót netto oraz ilość zatrudnionych pracowników). W związku z powyższym, przedsiębiorca w roku sporządzenia audytu, może stracić status „dużego” przedsiębiorcy z uwagi na niespełnienie kryteriów obrotu netto lub zatrudnienia pracowników. Często, przedsiębiorcy, którzy stracili ten status przeprowadzali audyt energetyczny niepotrzebnie, generując przy tym wysokie koszty jego sporządzenia. Projektowana nowelizacja Ustawy o efektywności energetycznej zakłada unormowanie tej niekorzystnej dla przedsiębiorcy sytuacji, gdyż zgodnie z projektem, art. 36 uzupełniony zostanie ustępem 1a : 

1a. Przedsiębiorca nie przeprowadza audytu energetycznego przedsiębiorstwa, jeżeli w roku wypełnienia obowiązku, o którym mowa w ust. 1, spełni warunki do uzyskania statusu mikroprzedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy.” 

Zakres terytorialny  

Obecnie, art. 37 ust. 1 Ustawy o efektywności energetycznej nie określa zakresu terytorialnego przeprowadzania audytu energetycznegoProjektowany przepis:  

Art. 37 ust 1. Audyt energetyczny przedsiębiorstwa jest procedurą mającą na celu przeprowadzenie szczegółowych i potwierdzonych obliczeń dotyczących proponowanych przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej oraz dostarczenie informacji o potencjalnych oszczędnościach energii na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.” 

ma więc na celu wyłączenie oddziałów przedsiębiorstw znajdujących się poza terytorium Polski z obowiązku jego przeprowadzania. Zmiana ta ma za zadanie wyeliminować audyty, które przeprowadzane były w oddziałach przedsiębiorstw zlokalizowanych poza granicami RP. Zauważyć należy, że oddziały takie, często zobligowane są do przeprowadzania audytu energetycznego na podstawie przepisów prawa obowiązującego w państwie, w którym się znajdują. 

Procedowany przepis mógłby przyczynić się do właściwego oszacowania potencjalnych oszczędności energii na terenie Polski poprzez wyeliminowanie danych pochodzących z części oddziałów przedsiębiorstw znajdujących się poza granicami RP.  

Termin przeprowadzenia audytu energetycznego

Obecnie, przedsiębiorcy w terminie 30 dni od przeprowadzenia audytu energetycznego zobowiązani są do zawiadomienia Prezesa URE o jego przeprowadzeniu. Następnie, Prezes URE informuje ministra właściwego do spraw klimatu o liczbie przeprowadzonych audytów energetycznych przedsiębiorstw, liczbie przedsiębiorstw, w których audyty były wykonane oraz możliwych do uzyskania oszczędnościach energii, wynikających z przeprowadzonych audytów.  

Należy zauważyć, że w obecnie obowiązującym stanie prawnym, możliwe były sytuacje kiedy 30-dniowy termin zawiadomienia Prezesa URE o przeprowadzonych audytach mijał w styczniu roku następnego. Taki stan rzeczy sprawiał, że często to Prezes URE na przekazanie ww. informacji, ministrowi właściwemu do spraw klimatu miał tylko kilka dni, gdyż obowiązywał go ustawowy termin tj. do dnia 31 stycznia roku następnego po roku, w którym przeprowadzone były audyty energetyczne w przedsiębiorstwach. Projektowane zmiany ustawy o efektywności energetycznej nie zmieniają terminu zawiadomienia Prezesa URE o przeprowadzonym audycie energetycznym, a jedynie wskazują do kiedy takie zawiadomienie powinno zostać dokonane tj. do 31 grudnia roku, w którym audyt energetyczny został przeprowadzony. Zmianie ulega również termin przekazania informacji przez Prezesa URE ministrowi do spraw klimatu do dnia 31 marca roku następnego po roku, w którym nastąpiło zawiadomienie Prezesa URE o przeprowadzonych audytach energetycznych.  

Wskazać należy, że projekt zmian Ustawy o efektywności energetycznej obecnie znajduje się na etapie opiniowania. 


 Źródła:  

– https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20160000831 

– https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12337302/katalog/12710894#12710894 

– http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000646 

drukuj