Pandemia koronawiursa wywołała potrzebę przyjęcia szczególnych rozwiązań zmierzających do zniwelowania negatywnych konsekwencji wywołanych panującą pandemią. Ustawodawca pozytywnie przychylił się do postulatów przedstawicieli branży OZE i wydłużył termin sprzedaży energii z OZE, o którym pisaliśmy w artykule Tarcza antykryzysowa przychylna wytwórcom energii z OZE: dodatkowe 12 miesięcy na sprzedaż energii z OZE za zgodą Prezesa URE, a najnowszą ustawą, określaną jako tarcza 2.0., tj. ustawą z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-21 wydłużył obowiązywanie umów przyłączeniowych (znowelizowany art. 184d ustawy OZE) oraz określił zasady aukcji OZE ogłaszanych, organizowanych i przeprowadzanych w 2020 roku2 

Zmieniona forma aukcji OZE 

Aukcja OZE w 2020 roku nie będzie prowadzona w postaci elektronicznej za pośrednictwem internetowej platformy aukcyjnej. W ogłoszeniu o aukcji OZE – wydanym bez zmian, tj. nie później niż 30 dni przed dniem rozpoczęcia aukcji OZE – Prezes URE opublikuje informacje o miejscu i sposobie składania ofert.  

Podpis oferty złożonej w aukcji OZE 

Oferty, składane w aukcji OZE w 2020 roku, dla swojej skuteczności, muszą być opatrzone  kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym, podpisem osobistym lub – ze względu na zmienioną formę aukcji OZE – podpisem własnoręcznym.  

Oferty opatruje się datą oraz godziną jej złożenia z dokładnością do co najmniej jednej minuty, a także nadaje się jej, zgodnie z kolejnością, indywidualny numer wpływu, stanowiący unikalny identyfikator danej oferty. 

Brak możliwości zmiany lub modyfikacji oferty złożonej w aukcji OZE 

Art. 79 ust. 7 ustawy OZE przewiduje, że w czasie trwania sesji aukcji OZE istnieje możliwość wycofania oferty albo jej modyfikacji do godziny przed godziną zamknięcia aukcji OZE. Co więcej, uczestnik aukcji OZE, który ofertę wycofał może ponownie złożyć ofertę dotyczącą tej samej instalacji OZE, co oznacza, że – uwzględniając czas złożenia oferty – rozstrzygając aukcję OZE Prezes URE nie uwzględnia wycofanej oferty przy ustalaniu kolejności ofert (i wyborze zwycięskich ofert). W aukcji OZE organizowanych w 2020 r. wyłączono możliwość modyfikacji i wycofania oferty po jej złożeniu przez wytwórcę. Zgodnie z art. 86 ust. 6 tarczy 2.0.: 

oferta złożona w aukcji […] wiąże uczestnika aukcji i nie może zostać zmodyfikowana ani wycofana”. 

Wydłużony termin na zwrot kaucji lub gwarancji bankowej dla przegranych ofert 

Przepisy ustawy OZE (oraz regulaminu aukcji OZE3) przewidują zwrot zabezpieczeń w postaci kaucji lub gwarancji bankowej. W przypadku wytwórcy, którego oferta nie wygrała aukcji, gwarancja bankowa lub kaucja podlega zwrotowi w terminie 30 dni (a nie 14 dni) od dnia zamknięcia aukcji OZE.  

Dłuższy termin dla Prezesa URE na przekazanie informacji ministrowi  

Zgodnie z art. 86 ust. 7 tarczy 2.0. Prezes URE ma 14 dni (a nie 5 dni) na przekazanie ministrowi informacji o wyniku aukcji OZE albo o unieważnieniu aukcji OZE. W tym obszarze zwraca uwagę fakt, że wspomniany art. 86 ust. 7 „zastępuje” art. 81 ust. 7 ustawy OZE, zgodnie z którym: 

Prezes URE przekazuje ministrowi właściwemu do spraw klimatu informację, w postaci elektronicznej, o wyniku aukcji albo o jej unieważnieniu, w terminie 5 dni roboczych od dnia zamknięcia sesji aukcji”. 

Z kolei zgodnie z art. 86 ust. 7 tarczy 2.0.: 

Prezes Urzędu Regulacji przekazuje ministrowi właściwemu do spraw energii informację, w postaci elektronicznej, o wyniku aukcji albo o jej unieważnieniu, w terminie 14 dni od dnia jej rozstrzygnięcia albo unieważnienia”. 


1 Dz. U. poz. 695. 

2 Art. 88 tarczy 2.0. 

3 http://bip.ure.gov.pl/bip/odnawialne-zrodla-energ/aukcje-oze/3473,Regulamin-aukcji.html

drukuj