HOME ⋅ Prezes URE

Prezes URE..

Aukcje dla morskich farm wiatrowych – zasady uczestnictwa

Ustawa z dnia 17 grudnia 2020 r. o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych szczegółowo określa system wsparcia w formie prawa do pokrycia tzw. ujemnego salda. W aukcyjnym systemie wsparcia drugiej fazy wytwórcy, którzy uzyskają zaświadczenie o dopuszczeniu do aukcji oraz wytworzą energię elektryczną w morskiej farmie wiatrowej po raz pierwszy po dniu …

Wysokie kary pieniężne wymierzane przez Prezesa URE na podstawie Ustawy o elektromobilności

Ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych z dnia 11 stycznia 2018 r. zawiera przepisy nakładające kary za nieprzestrzeganie jej zapisów. Wskazać należy, że naruszenia za które Prezes Urzędu Regulacji Energetyki (dalej Prezes URE) wymierza kary są enumeratywnie wymienione. Co istotne, w świetle Ustawy o elektromobilności nie tylko Prezes URE posiada mandat do nakładania kar wobec podmiotów naruszających przepisy o elektromobilności – uprawnienia takie …

Kary w ustawie o efektywności energetycznej

Rozdział VI Ustawy o efektywności energetycznej wskazuje zbiór zachowań, które podlegają karom pieniężnym. We wpisie, wyjaśnię jakie zachowania podlegają penalizacji, w jakiej wysokości wymierzane są kary oraz kiedy możliwe jest odstąpienie od ich nałożenia.  Kiedy nakładana jest kara pieniężna W art. 39 ust. 1 Ustawy o efektywności energetycznej wymieniono katalog zachowań, które podlegają penalizacji. Katalog ten, wskazuje …

Obowiązki przedsiębiorstw działających w obszarze paliw ciekłych w związku ze zmianami kodów CN

W dniu 29 września 2020 r. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki (zwany dalej Prezesem URE) wydał komunikat dla przedsiębiorców działających na rynku paliw ciekłych. Komunikat ten uzupełnia wcześniejszy komunikat w sprawie zmiany kodów CN w zakresie lekkich olejów opałowych, ciężkich olejów opałowych i gazu LPG. Niniejszy wpis jest więc kontynuacją wpisu „Nawet do 5.000.000 zł kary …

Jakie mechanizmy na wypadek sporu związanego z zawarciem umowy sprzedaży energii z OZE wybranej w aukcji OZE?

Aukcję OZE kończy zawarcie umowy sprzedaży energii z OZE pomiędzy wygrywającym aukcję wytwórcą energii z OZE a sprzedawcą zobowiązanym (wyznaczonym przez Prezesa URE w trybie ustawy OZE). Wybór oferty danego wytwórcy w aukcji OZE rodzi zatem dwa obowiązki tj.:, jeden o charakterze publicznoprawnym, którym obciążony jest wytwórca. Ma on bowiem obowiązek wytworzyć energię z OZE …

Zaświadczenie o dopuszczeniu do udziału w aukcji OZE jako wynik postępowania prekwalifikacyjnego prowadzonego przez Prezesa URE

Zaświadczenie o dopuszczeniu do udziału w aukcji OZE ustawodawca łączy z procedurą oceny formalnej przygotowania do wytwarzania energii elektrycznej w danej instalacji OZE, co wynika przede wszystkim z  art. 75 ust. 3 ustawy OZE, zgodnie z którym: „procedurę oceny formalnej przeprowadza Prezes URE, na wniosek wytwórcy o wydanie zaświadczenia o dopuszczeniu do udziału w aukcji”. …

Pandemia koronawirusa „reguluje” aukcje OZE organizowane w 2020 roku

Pandemia koronawiursa wywołała potrzebę przyjęcia szczególnych rozwiązań zmierzających do zniwelowania negatywnych konsekwencji wywołanych panującą pandemią. Ustawodawca pozytywnie przychylił się do postulatów przedstawicieli branży OZE i wydłużył termin sprzedaży energii z OZE, o którym pisaliśmy w artykule “Tarcza antykryzysowa przychylna wytwórcom energii z OZE: dodatkowe 12 miesięcy na sprzedaż energii z OZE za zgodą Prezesa URE”, a najnowszą ustawą, określaną …

Tarcza 2.0. przesuwa datę dostarczenia pierwszej energii z OZE do 30 czerwca 2022 roku

Temat pandemii koronowirusa w Polsce i na świecie nie gaśnie. Pandemia koronawirusa trwa, oddziałując na sektor OZE, którego potrzeby – zgodnie z postulatami przedstawicieli branży OZE – uwzględniane są w ustawach regulujących szczególne rozwiązania stosowane w czasie pandemii. Tarczą antykryzysową ustawodawca zdecydował o wydłużeniu terminu sprzedaży po raz pierwszy energii z OZE: z dniem 31 marca 2020 r. …