„Polityka energetyczna Polski do 2040 r.” projekt przyjęty przez Radę Ministrów

Rada Ministrów dnia 2 lutego 2021 r. zatwierdziła „Politykę energetyczną Polski do 2040 r.” (dalej: PEP 2040). Ten strategiczny dokument zmienia ustanowioną 12 lat temu poprzednią politykę oraz wyznacza nowe kierunki rozwoju polskiego sektora paliwowego i energetycznego.

Co to jest PEP 2040?

PEP 2040 jest jedną z dziewięciu zintegrowanych strategii sektorowych wynikających ze Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Zatwierdzony przez Radę Ministrów PEP 2040 jest koherentny z Krajowym planem na rzecz energii i klimatu na lata 2021-2030. PEP 2040 zawiera opis stanu i uwarunkowań sektora energetycznego.

Trzy filary transformacji energetycznej

PEP 2040 określa trzy filary na których oparta ma zostać transformacja energetyczna Polski, są nimi:

I Filar „Sprawiedliwa transformacja” ma być realizowany poprzez transformacje rejonów węglowych, ograniczenie ubóstwa energetycznego oraz wsparcie nowych gałęzi przemysłu związanych z OZE, energetyką jądrową, elektromobilnością, infrastrukturą sieciową, cyfryzacją i termomodernizacją budynków;

II Filar „Zeroemisyjny system energetyczny” ma wspierać zeroemisyjne systemy energetyczne związane z morską energetyką wiatrową, energetyką jądrową, a także energetyką lokalną i obywatelską;

III Filar „Dobra jakość powietrza” zakłada w głównej mierze transformację ciepłownictwa, elektryfikację transportu oraz wdrożenie programu Dom z Klimatem tj. promowania domów pasywnych i zeroemisyjnych, wykorzystujących lokalne źródła energii.

Cele szczegółowe PEP 2040

PEP 2040 opierać się będzie na realizacji 8 celów szczegółowych, obejmujących cały łańcuch energii (od pozyskania surowców, przez wytwarzanie i dostawy energii, po sposób jej wykorzystania i sprzedaży).

PEP 2040 wskazuje następujące cele szczegółowe:

  1. Optymalne wykorzystanie własnych zasobów energetycznych
  2. Rozbudowa infrastruktury wytwórczej i sieciowej energii elektrycznej
  3. Dywersyfikacja dostaw gazu ziemnego i ropy naftowej oraz rozbudowa infrastruktury sieciowej
  4. Rozwój rynków energii
  5. Wdrożenie energetyki jądrowej
  6. Rozwój odnawialnych źródeł energii
  7. Rozwój ciepłownictwa i kogeneracji
  8. Poprawa efektywności energetycznej

Wskazać należy, że PEP 2040 jest dokumentem wszechstronnym, zakładającym zwiększenie znaczenia OZE, energetyki jądrowej, elektromobilności, efektywności energetycznej, oraz postulującym stopniowe odejście od energetyki opartej na paliwach kopalnych. Założenia realizowane przez cele szczegółowe oraz projekty strategiczne zmierzają m.in. do osiągnięcia w 2030 r. udziału OZE w końcowym zużyciu energii brutto na poziomie co najmniej 23 proc., zmniejszenia udziału węgla w energetyce, uruchomienia bloków elektrowni jądrowej oraz zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych.


Źródła:

https://www.gov.pl/web/klimat/polityka-energetyczna-polski-do-2040-r-przyjeta-przez-rade-ministrow

Masz pytania?

SKONTAKTUJ SIĘ Z EKSPERTEM
  • Paulina Meller-KmiecikRadca Prawny+48 669 66 44 99paulina.meller-kmiecik@gjw.pl