Czy poprawa omyłek rachunkowych może istotnie zmieniać cenę ofertową?

W przedmiocie tego, czy wpisanie przez wykonawcę w ofercie niewłaściwej kwoty należy kwalifikować jako błąd w obliczeniu ceny, czy też jako oczywistą omyłkę rachunkową decyduje charakter tej wadliwości.

Omyłka rachunkowa czy błąd w obliczeniu ceny

Aby daną wadliwość można była zakwalifikować jako oczywistą omyłkę rachunkową należy ustalić czy nieprawidłowość w ofercie powstała w wyniku niecelowego działania wykonawcy, czy omyłka polega wyłącznie na błędnym przeprowadzeniu działań arytmetycznych, oraz czy błąd jest dostrzegalny „na pierwszy rzut oka”, a zatem charakter tego błędu i prawidłowy wynik działania arytmetycznego nie pozostawiają żadnych wątpliwości. W konsekwencji za taką oczywistą omyłkę rachunkową należy uznać błąd popełniony przez wykonawcę w obliczeniach, polegający np. na otrzymaniu nieprawidłowego wyniku działania arytmetycznego, który da się poprawić wyłącznie w jeden sposób.

Z kolei z błędem w obliczeniu ceny lub kosztu mamy do czynienia co do zasady w przypadku nieuwzględnienia (lub uwzględnienia w sposób nieprawidłowy) w wyliczeniu ceny lub kosztu wszystkich elementów cenotwórczych, wynikających z przepisów prawa oraz cech przedmiotu zamówienia, jego zakresu lub warunków realizacji.

Poprawienie omyłki rachunkowej a istotne zmiany w ofercie

Jak już wiemy, że w danym przypadku mamy do czynienia z oczywistą omyłką rachunkową to pojawia się pytanie, czy poprawienie takiej omyłki może prowadzić do istotnych zmian w ofercie wykonawcy?

Zdecydowanie tak, pod warunkiem, że spełnione są wszystkie przesłanki dla uznania danej nieprawidłowości za omyłkę. Warto wskazać, że art. 87 ust. 2 pkt 2 PZP, który stanowi o poprawianiu oczywistych omyłek rachunkowych nie odnosi się do kwestii istotności zmian w ofercie, jakie zaistnieją w następstwie poprawienia przez zamawiającego omyłki. W odróżnieniu od art. 87 ust. 2 pkt 3 PZP, który przewiduje, że zamawiający poprawia inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, ale tylko wówczas, gdy nie powodują one istotnych zmian w treści oferty.

Zatem przeszkodą dla wprowadzenia zmian w treści oferty, będących wynikiem zastosowania trybu, o którym mowa w art. 87 ust. 2 pkt 2 PZP nie jest ani liczba występujących omyłek, ani też ich znaczenie. Poprawa omyłek rachunkowych może zatem mieć istotny wpływ na wysokość zaoferowanej przez wykonawcę ceny.

Masz pytania?

SKONTAKTUJ SIĘ Z EKSPERTEM
  • Paulina Meller-KmiecikRadca Prawny+48 669 66 44 99paulina.meller-kmiecik@gjw.pl