Nowy tryb dla zamówień klasycznych poniżej progów unijnych?

Istotną zmianą proponowaną w projekcie nowego Prawa zamówień publicznych jest wprowadzenie dla zamówień klasycznych, o wartości mniejszej niż progi unijne, elastycznej procedury zwanej trybem podstawowym.Tryb ten z założenia polegać ma na tym, że w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu, oferty będą mogli składać wszyscy zainteresowani wykonawcy.Oprócz trybu podstawowego, zamawiający w przypadkach wskazanych w ustawie będą mieli możliwość skorzystania z trybu negocjacji bez ogłoszenia, partnerstwa innowacyjnego lub zamówienia z wolnej ręki.

Wprowadzając powyższe zmiany, projektodawca stawia sobie za cel zwiększenie roli dialogu zamawiającego z wykonawcami oraz maksymalne odformalizowanie procedury udzielenia zamówienia publicznego.

Co ważne, w zależności od własnych potrzeb, zamawiający będą mogli skorzystać z trybu podstawowego w trzech wariantach.

Pierwszy z nich, jak wskazuje się w uzasadnieniu do projektu ustawy – analogiczny do trybu przetargu nieograniczonego – dostępny będzie wtedy, gdy specyfika przedmiotu zamówienia oraz potrzeby zamawiającego umożliwiają opisanie wystarczająco precyzyjnie warunków zamówienia na etapie wszczęcia postępowania, a zamawiający nie przewiduje możliwości negocjacji ofert. 

Drugi wariant zakłada możliwość negocjacji ofert, ale tylko w zakresie jednoznacznie wskazanym przez zamawiającego i dotyczącym opisu przedmiotu zamówienia lub postanowień umowy. W wariancie tym nie będzie dopuszczalne negocjowanie kryteriów oceny ofert i ich wag.

Wariant trzeci, zakłada obowiązkowe negocjacje ofert, które mogą dotyczyć wszystkich aspektów zamówienia, poza minimalnymi wymaganiami. Wariant ten będzie dostępny jeżeli specyfika przedmiotu zamówienia oraz potrzeby zamawiającego uniemożliwiają lub utrudniają opisanie w wystarczająco precyzyjny sposób warunków zamówienia na etapie wszczęcia postępowania. Jednak także w tym wariancie nie będzie można negocjować kryteriów oceny ofert, natomiast wagi będą musiały być określone najpóźniej w zaproszeniu do składania ofert ostatecznych.

W zależności od wyboru wariantu, zamawiający będzie sporządzał specyfikację warunków zamówienia (SWZ) lub opis potrzeb i wymagań. SWZ ma być sporządzana, gdy możliwe jest precyzyjne opisanie warunków zamówienia na etapie jego wszczęcia, natomiast opis potrzeb i wymagań, gdy specyfika zamówienia i potrzeb zamawiającego utrudniają lub uniemożliwiają powyższe. Wykonawcy mają mieć możliwość składania wniosków o wyjaśnienia zarówno SWZ jak i opisu potrzeb i wymagań.

Warto zauważyć, że przepisy projektu nowej ustawy zakładają możliwość zmiany treści SWZ albo opisu potrzeb i wymagań przed upływem terminu składania ofert. Możliwość dokonywania zmiany, w przeciwieństwie do zamówień klasycznych o wartości powyżej progów unijnych, nie została ograniczona wyłącznie do takich zmian, które nie wpływają na krąg wykonawców zainteresowanych udzieleniem zamówienia.

Masz pytania?

SKONTAKTUJ SIĘ Z EKSPERTEM
  • Paulina Meller-KmiecikRadca Prawny+48 669 66 44 99paulina.meller-kmiecik@gjw.pl