Na początku czerwca Urząd Zamówień Publicznych opublikował efekt prac zespołu  swoich przedstawicieli oraz Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, w postaci Koncepcji nowego Prawa zamówień publicznych (z dokumentem tym można zapoznać się tutaj). Koncepcja zakłada wprowadzenie usprawnień i nowych rozwiązań w obszarze zamówień publicznych i ma być poddana konsultacjom z uwzględnieniem zainteresowanych środowisk.

Jednym z postulatów jest zwiększenie roli dialogu technicznego z wykonawcami na etapie planowania i przygotowania postępowania. Aktualnie dialog techniczny nie jest często wykorzystywany przez zamawiających, mimo, iż niesie za sobą znaczne korzyści. Umożliwia choćby skuteczne zidentyfikowanie potrzeb instytucji zamawiającej oraz możliwości uczestników rynku, określenie istotnych cech przyszłego zamówienia czy zastosowanie właściwych kryteriów oceny ofert. Jednym słowem przyczynia się do bardziej gospodarnego wydatkowania środków publicznych. Zasadność stosowania narzędzia w postaci dialogu technicznego jest szczególnie widoczna w przypadku zamówień o znacznym stopniu skomplikowania, wymagających wiedzy specjalistycznej, takich choćby jak zamówienia na dostawę systemów informatycznych.

Aktualnie zamawiający mają znaczną swobodę w stosowaniu i kształtowaniu tej instytucji. Sami mogą decydować o jej zakresie przedmiotowym, formie przeprowadzenia czy długości trwania. Oczywiście dialog techniczny należy prowadzić w sposób zapewniający zachowanie podstawowych zasad zamówień publicznych tj. zasady uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców. Ustawodawca krajowy określając ramy tej instytucji ograniczył się do konieczności zamieszczenia informacji o zamiarze przeprowadzenia dialogu oraz o jego przedmiocie na stronie internetowej zamawiającego, a następnie do umieszczenia informacji o fakcie zastosowania dialogu w ogłoszeniu o zamówieniu, którego ten dialog dotyczył.

W ocenie autorów Koncepcji aktualne brzmienie art. 31a ust.1 PZP w sposób nadmierny akcentuje rolę dialogu technicznego w przygotowaniu opisu przedmiotu zamówienia, SIWZ czy postanowień umowy. Przepis ten stanowi bowiem o możliwości zwrócenia się do podmiotów trzecich „o doradztwo lub udzielenie informacji w zakresie niezbędnym do przygotowania opisu przedmiotu zamówienia, specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub określenia warunków umowy.” Celem nowego prawa zamówień miałoby być rozszerzenie zastosowania dialogu również na etap planowania postępowania i szeroko rozumianego jego przygotowania.

Zmienić ma się także nazwa samej instytucji – zamiast dotychczasowego „dialogu technicznego” autorzy Koncepcji proponują wprowadzenie pojęcia wstępnych konsultacji rynkowych. Pojęcie to nawiązuje do nomenklatury używanej przez Dyrektywę klasyczną[1], która w art. 40 stanowi, że: „Przed rozpoczęciem postępowania o udzielenie zamówienia instytucje zamawiające mogą przeprowadzić konsultacje rynkowe z zamiarem przygotowania zamówienia i poinformowania wykonawców o swoich planach i wymaganiach dotyczących zamówienia. W tym celu instytucje zamawiające mogą, np. szukać lub korzystać z doradztwa niezależnych ekspertów lub władz albo uczestników rynku. Doradztwo to może być wykorzystane przy planowaniu i przeprowadzaniu postępowania o udzielenie zamówienia, pod warunkiem że tego rodzaju doradztwo nie powoduje zakłócenia konkurencji ani naruszenia zasad niedyskryminacji i przejrzystości”. Analogiczne rozwiązanie przewiduje art. 58 Dyrektywy sektorowej[2].

Dodatkowo autorzy Koncepcji proponują uszczegółowienie przepisów dotyczących zapewnienia braku zakłócenia konkurencji w przypadku udziału wykonawcy w dialogu. Postulowane jest również wprowadzenie możliwości spotkania z przedstawicielami rynku już po upublicznieniu wstępnego ogłoszenia informacyjnego.

[1] Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylająca dyrektywę 2004/18/WE

[2] Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/25/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych, uchylająca dyrektywę 2004/17/WE

drukuj