Jakie korzyści niesie dla zamawiających sektorowych system kwalifikowania wykonawców?

Zamawiający sektorowi są uprawnieni do ustanowienia systemu kwalifikowania wykonawców.

W ramach tego systemu, w odniesieniu do danej kategorii zamówień sektorowych, zamawiający tworzy wykaz zakwalifikowanych wykonawców.

W wykazie tym umieszczani są wykonawcy, którzy spełniają warunki określone przez zamawiającego.

System kwalifikowalności wykonawców jest ustanawiany na czas oznaczony, a wykonawcy mają prawo składać wnioski o dopuszczenie do udziału w tym systemie oraz ich aktualizację przez cały okres jego trwania.

 Jakie korzyści niesie za sobą ustanowienie takiego systemu? Przede wszystkim system kwalifikowania wykonawców umożliwia stworzenie bazy wykonawców, którzy w zakresie danej kategorii zamówień sektorowych nie będą zobowiązani do każdorazowego składania dokumentów potwierdzających spełnianie warunków wskazanych w ogłoszeniu o systemie, a zatem przyspieszy postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego. Wpisanie danego wykonawcy do wykazu skutkuje bowiem powstaniem swego rodzaju domniemania, iż podmiot ten jest zdolny do prawidłowej realizacji zamówienia.

Dodatkowo system kwalifikowania wykonawców umożliwia wszczęcie konkretnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, z ograniczeniem do dwóch trybów – przetargu ograniczonego oraz negocjacji z ogłoszeniem. W takim przypadku wszczęcie postępowania nie następuje poprzez publikację ogłoszenia o zamówieniu, lecz w drodze publikacji ogłoszenia o ustanowieniu systemu kwalifikowania wykonawców. Potencjalni wykonawcy są wybierani wówczas wyłącznie spośród podmiotów zakwalifikowanych do systemu.

Zamawiający w celu ustanowienia systemu kwalifikowania wykonawców przekazuje rzeczone ogłoszenie o ustanowieniu systemu kwalifikowania wykonawców do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. W przypadku gdy system ma być ustanowiony na okres dłuższy niż 3 lata, ogłoszenie to podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej co roku.

Następnie wykonawca, który ubiega się o dopuszczenie do udziału w systemie składa stosowny wniosek wraz z oświadczeniem o spełnianiu warunków określonych przez zamawiającego. Zamawiający nie ma przy tym obowiązku żądania dokumentów na potwierdzenie spełniania warunków, choć w wielu przypadkach będzie to celowe. Zamawiający ma aż 6 miesięcy na wybór wykonawców dopuszczonych do udziału w systemie.

W przypadku natomiast, gdy publikacja ogłoszenia o ustanowieniu systemu wiąże się ze wszczęciem postępowania o udzielenie konkretnego zamówienia, wykonawców dopuszczonych do udziału w systemie uważa się za dopuszczonych do udziału w tym postępowaniu. Pozwala to zamawiającemu sektorowemu na zaoszczędzenie czasu w ramach procedury wyboru.

Masz pytania?

SKONTAKTUJ SIĘ Z EKSPERTEM
  • Paulina Meller-KmiecikRadca Prawny+48 669 66 44 99paulina.meller-kmiecik@gjw.pl