Zamówienia mieszane – sektorowe

Przez zamówienia sektorowe należy rozumieć zamówienia udzielane w celu wykonywania jednego z kluczowych dla gospodarki rodzajów działalności, wymienionych w art. 132 ust. 1 PZP,  takich jak poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin, zarządzanie lotniskami i portami, gospodarka wodna, energetyka, transport czy usługi pocztowe.

O tym, jakie przepisy powinien stosować zamawiający, gdy przedmiot zamówienia obejmuje co najmniej dwa różne rodzaje działalności sektorowej lub przynajmniej jeden z tych rodzajów działalności i inne zamówienia (np. zamówienia klasyczne) stanowi art. 5e PZP.

Zgodnie z powyższym przepisem zamawiający może w takiej sytuacji albo udzielić odrębnych zamówień albo jednego zamówienia.

Gdy zdecyduje się na udzielenie odrębnych zamówień powinien zastosować przepisy właściwe ze względu na rodzaj działalności, któremu służy każde udzielane zamówienie. Natomiast w przypadku udzielania jednego zamówienia, znajdą zastosowanie reguły szczegółowe opisane w ust. 2 i 3 art. 5e PZP.

Reguły te uzależniają stosowanie właściwych przepisów od tego, czy możliwe jest określenie rodzaju działalności, którego zasadniczo dotyczy zamówienie. Zgodnie z motywem 16 preambuły nowej dyrektywy sektorowej[1] określenie działalności, której zamówienie zasadniczo dotyczy, może opierać się na analizie wymagań, jakie musi spełniać określone zamówienie, przeprowadzonej przez podmiot zamawiający w celu oszacowania wartości zamówienia i sporządzenia dokumentów zamówienia.

Jeżeli można ustalić rodzaj działalności, którego zasadniczo dotyczy zamówienie, do udzielenia takiego zamówienia zastosowanie mają przepisy dotyczące właśnie tego rodzaju działalności.

Natomiast jeżeli nie jest to możliwe, do udzielenia zamówienia mają zastosowanie:

– zasady ogólne udzielania zamówień, jeżeli zamówienie obejmuje zamówienia udzielane na zasadach ogólnych;

– przepisy PZP dotyczące zamówień sektorowych, jeżeli zamówienie obejmuje zamówienia sektorowe i koncesję na roboty budowlane lub usługi albo zamówienie, do którego nie mają zastosowania przepisy PZP lub przepisy ustawy z 9.1.2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 113).

Podsumowując, jeżeli zamawiający jest w stanie ustalić wiodący rodzaj działalności, którego dotyczy zamówienie – stosuje przepisy właściwe dla tego rodzaju zamówień (co istotne mogą to być przepisy sektorowe, a nie dotyczące zamówień klasycznych). Natomiast jeżeli nie można ustalić tego typu działalności – zastosowanie znajdą bądź zasady ogólne – czyli dotyczące zamówień klasycznych (gdy zamówienie sektorowe łączy się z zamówieniem klasycznym) bądź przepisy sektorowe ( gdy zamówienie sektorowe łączy się z koncesją albo zamówieniami do których nie ma zastosowania PZP lub ustawa o koncesji na roboty budowlane lub usługi).

Należy dodatkowo pamiętać, że reguły te nie dotyczą sytuacji, gdy w zamówienie mieszane obejmuje jeden rodzaj działalności sektorowej, ale różne rodzaje zamówień (usługi, roboty budowlane, dostawy) – wówczas zastosowanie znajduje art. 5c ust. 1 PZP.

[1] Dyrektywa 2014/25/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych, uchylającej dyrektywę 2004/17/WE.

Masz pytania?

SKONTAKTUJ SIĘ Z EKSPERTEM
  • Paulina Meller-KmiecikRadca Prawny+48 669 66 44 99paulina.meller-kmiecik@gjw.pl