W jakiej formie sąd może rozstrzygnąć zażalenie na postanowienie Prezesa URE?

Przepisy kodeksu postępowania cywilnego nie regulują jaką formę winno mieć orzeczenie sądu rozpatrującego zażalenie na postanowienie Prezesa URE. Jest to bardzo istotne, szczególnie wówczas, gdy od orzeczenia chcemy się odwołać i odpowiednio dobrać środek zaskarżenia. Orzecznictwo SN wskazuje w jakiej formie powinno być wydane orzeczenie, w zależności od charakteru rozstrzyganej sprawy.

Publicznoprawne ramy działalności w energetyce

Działalność związana z prowadzeniem przedsiębiorstwa energetycznego oraz jego funkcjonowaniem na rynku energii regulowana jest przez przepisy prawa energetycznego i przepisy o ochronie konkurencji. Relacje między ustawami często wywołują wątpliwości dot. zakresu ich stosowania, które zostały rozstrzygnięte przez Sąd Najwyższy.