Projekt Ustawy o OZE – Inteligentne opomiarowanie

Nowy Projekt Ustawy o OZE zakłada zainstalowanie u 80% odbiorców końcowych liczników zdalnego opomiarowania. Proces ten miałby trwać do 2020 r. i tym samym zakończyć erę odczytywania stanu liczników przez inkasentów. Jednakże Prezes URE zgłosił szereg zastrzeżeń dotyczących regulacji związanych z inteligentnym opomiarowaniem.

Granice niezależności operatorów systemowych

Jednym z założeń Unii Europejskiej jest dążenie do utworzenia w ramach wspólnoty rynku energii, który jest konkurencyjny, funkcjonalny, dbając przy tym o bezpieczeństwo dostaw energii. Dążąc do osiągnięcia tego celu wprowadza się liczne regulacje ograniczające podmioty gospodarcze, jak np. w zakresie kontroli i nadzoru spółki macierzystej nad spółką zależną pełniącą rolę operatora. Na tym tle powstaje pytanie o zakres niezależności przyznanej operatorom systemowym?

Nowelizacja art. 9D Prawa energetycznego – nowe zasady unbundlingu

Z dniem 11 września 2013 weszła w życie nowa ustawa prawo energetyczne, nazywana „małym trójpakiem energetycznym”. Największą zmianą jaką wprowadza jest obowiązek oddzielenia działalności związanej z obrotem i dystrybucją energii, mający służyć zwiększeniu konkurencji na rynku energii. Na jakich zasadach będzie opierał się ten proces, zwany unbundlingiem?

W jakiej formie sąd może rozstrzygnąć zażalenie na postanowienie Prezesa URE?

Przepisy kodeksu postępowania cywilnego nie regulują jaką formę winno mieć orzeczenie sądu rozpatrującego zażalenie na postanowienie Prezesa URE. Jest to bardzo istotne, szczególnie wówczas, gdy od orzeczenia chcemy się odwołać i odpowiednio dobrać środek zaskarżenia. Orzecznictwo SN wskazuje w jakiej formie powinno być wydane orzeczenie, w zależności od charakteru rozstrzyganej sprawy.

Publicznoprawne ramy działalności w energetyce

Działalność związana z prowadzeniem przedsiębiorstwa energetycznego oraz jego funkcjonowaniem na rynku energii regulowana jest przez przepisy prawa energetycznego i przepisy o ochronie konkurencji. Relacje między ustawami często wywołują wątpliwości dot. zakresu ich stosowania, które zostały rozstrzygnięte przez Sąd Najwyższy.