Dwustopniowy system wpierania przedsiębiorców wytwarzających energię elektryczną w morskich farmach wiatrowych

Ustawa z dnia 17.12.2020 r. o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych umożliwia przyznanie wytwórcom prawa do pokrycia tzw. ujemnego salda. W praktyce oznacza to pokrycie przez system wsparcia różnicy pomiędzy rynkową ceną energii, a ceną umożliwiającą przedsiębiorcom pokrycie kosztów wytwarzania energii elektrycznej na morzu. Wsparcie ma być wypłacane na zasadzie kontraktu różnicowego, który co do zasady jest mechanizmem zarządzania ryzykiem zarówno dla inwestora jaki i klienta. Przedsiębiorca ma długoletnią gwarancję stałego, z góry znanego poziomu przychodów, a klient zagwarantowaną cenę za energię.

Przepisy ustawy o offshore wprowadzają dwustopniowy system wspierania przedsiębiorców wytwarzających energię elektryczną w morskich farmach wiatrowych. Maksymalny okres wsparcia ma wynosić 25 lat od wprowadzenia do sieci wyprodukowanej w morskiej farmie wiatrowej energii elektrycznej.

I Faza wsparcia

W ramach tzw. pierwszej fazy funkcjonowania systemu wytwórcy do 31 marca 2021 r. będą mogli składać do Urzędu Regulacji Energetyki o dofinansowanie na pokrycia ujemnego salda w odniesieniu do energii elektrycznej, która zostanie wytworzona w morskiej farmie wiatrowej i wprowadzona do sieci. Z uwagi na krótki czas wnioskowania o wsparcie w ramach pierwszej fazy Prezes URE przygotował i opublikował zestaw dokumentów ułatwiających wytwórcom składanie wniosków, w tym również pakiet dokumentów związanych z badaniem tzw. „efektu zachęty”, którego występowanie i potwierdzenie przez Prezesa URE jest konieczne w całej procedurze pierwszej fazy systemu wsparcia. Na podstawie złożonych wniosków, do 30 czerwca 2021 r. wsparcie przyznawane będzie w drodze decyzji administracyjnej Prezes URE. Należy pamiętać, że wsparcie przyznawane poza procedura konkurencyjną podlega indywidualnej notyfikacji Komisji Europejskiej. Dopiero po potwierdzeniu przez KE zgodności z rynkiem wewnętrznym pomocy publicznej przyznanej na dany projekt offshore przedsiębiorca może przystąpić do realizacji kontraktu różnicowego. Inwestorzy powinni również pamiętać, że o pierwszeństwie przyznania dofinansowania decyduje kolejność złożenia kompletnych wniosków.

Wsparciem w pierwszej fazie funkcjonowania systemu mogą zostać objęte morskie farmy wiatrowe których łączna moc zainstalowana nie może przekroczyć 5,9 GW.

II Faza wsparcia

W kolejnych latach wsparcie będzie mogło zostać przyznane wyłącznie poprzez mechanizm aukcyjny. Każdy z inwestorów składa jedną ofertę, niejawną dla pozostałych uczestników aukcji. Aukcje rozliczane są według ceny z oferty (z ang. pay as bid), a wygrywa wytwórca oferujący najniższą ceną. Za ogłaszanie, przeprowadzanie i rozstrzyganie aukcji jest odpowiedzialny Prezes Urzędu Regulacji i Energetyki. Pierwsze aukcje, zgodnie z art. 29 ust. 2 ustawy o offshore zostaną przeprowadzone w 2025 i 2027 r. W ramach ich rozstrzygnięć wsparciem będą mogły zostać objęte morskie farmy wiatrowe o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nieprzekraczającej 5 GW.

W obu fazach podstawowym obowiązkiem przedsiębiorcy po uzyskaniu decyzji o pokryciu ujemnego salda, jak wskazuje art. 15 ust. 2 pkt 4 przedmiotowej ustawy jest wytworzenie i wprowadzenie energii elektrycznej do sieci w ciągu 7 lat od wydania decyzji przez Prezesa URE określającej cenę energii lub od wygrania aukcji. Dodatkowym obowiązkiem wytwórcy jest użycie przy budowie komponentów i urządzeń wyprodukowanych nie wcześniej niż 72 miesiące przed dniem wytworzenia energii po raz pierwszy. Taka regulacja, formułowana w art 12 ust. 1 ustawy o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych ma zapobiegać wprowadzaniu na polski rynek urządzeń przestarzałych oraz przyczynić się do stosowania możliwie najnowszych technologii.


Źródła:

 https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210000234

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/aktualnosci/9294,Offshore-informacje-dla-przedsiebiorcow-chcacych-skorzystac-ze-wsparcia-dla-wytw.html

Masz pytania?

SKONTAKTUJ SIĘ Z EKSPERTEM
  • Paulina Meller-KmiecikRadca Prawny+48 669 66 44 99paulina.meller-kmiecik@gjw.pl