W jaki sposób zamawiający sektorowy ma żądać informacji z KRK, aby nie naruszyć przepisów ustawy?

Zakres przesłanek wykluczenia obowiązujących w przypadku zamówień sektorowych jest węższy niż w przypadku zamówień klasycznych. Zgodnie bowiem z treścią art. 133 ust. 4 PZP w przypadku zamówienia sektorowego wykonawca nie podlega wykluczeniu w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d PZP (skazanie wykonawcy, będącego osobą fizyczną za przestępstwa dotyczące zatrudniania cudzoziemców) oraz w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 14 PZP,  jeżeli osoba, o której mowa w tym przepisie została skazana za przestępstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d PZP (skazanie reprezentantów lub wspólników wykonawcy, niebędącego osobą fizyczną za przestępstwa dotyczące zatrudniania cudzoziemców).

W jaki sposób zamawiający sektorowy ma żądać informacji z KRK, żeby nie naruszyć przepisów ustawy? Wskazówki w tym zakresie można znaleźć w uchwale KIO/KD 44/19 z dnia 27 czerwca 2019 r., gdzie Izba rozpatrywała zastrzeżenia zamawiającego wobec wyniku kontroli uprzedniej. Przedmiotem sporu było to, czy zamawiający jest zobowiązany w odmienny sposób formułować wymóg dotyczący treści informacji z KRK w przypadku zamówień sektorowych, w których zakres wykluczenia jest węższy, z uwagi na wyłączenie z ww. art. 133 ust. 4 PZP.

W stanie faktycznym sprawy zamawiający wprawdzie odwołał się w treści SIWZ do wyłączenia z art. 133 ust. 4 PZP, jednak nie ograniczył zakresu informacji, które ma zawierać informacja z KRK i przytoczył treść § 5 pkt 1 Rozporządzenia w sprawie rodzajów dokumentów. W ocenie kontrolującego, zamawiający wymagając od wykonawców dokumentów w szerszym zakresie niż jest to niezbędne do przeprowadzenia postępowania naruszył przepisy ustawy.

Zamawiający wniósł zastrzeżenia do informacji o wyniku kontroli uprzedniej, argumentując, że ocena kontrolującego odchodzi od literalnego brzmienia przepisu. Wskazał, że § 5 pkt 1 Rozporządzenia w sprawie rodzajów dokumentów zawiera opis informacji z KRK, której może żądać zamawiający od wykonawców — jest to informacja w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 PZP. W żadnym miejscu tego przepisu nie ma mowy o tym, że zamawiający winni żądać innego dokumentu (w innym zakresie) w przypadku zamówień sektorowych. Zamawiający nie może więc być karany za okoliczność, iż wprost zastosował przepis opisujący dokument potwierdzający niekaralność wykonawców. Ustawodawca nie rozróżnia postępowań klasycznych i sektorowych oraz nie przewiduje dostosowywania treści informacji z KRK, której może w takich przypadkach żądać zamawiający, do rodzaju postępowania.

KIO przychyliła się do powyższego stanowiska i uznała, że zamawiający prawidłowo zażądał dokumentu wynikającego wprost z treści ww. rozporządzenia. Pominięcie przez ustawodawcę wskazania, że informacja z KRK powinna być zmodyfikowana w przypadku zamówień sektorowych i dostosowana do art. 133 ust. 4 PZP, nie może w ocenie Izby powodować negatywnych konsekwencji dla zamawiającego, który zastosował się do przepisu rozporządzenia wskazującego, jakich dokumentów może żądać w postępowaniu.

Masz pytania?

SKONTAKTUJ SIĘ Z EKSPERTEM
  • Paulina Meller-KmiecikRadca Prawny+48 669 66 44 99paulina.meller-kmiecik@gjw.pl