Własność drewna

Spór o własność drewna może pojawić się w ramach prowadzonych inwestycji, np. związanych z procesem budowy dróg. Na tym przykładzie, a co za tym idzie bazując na przepisach właściwych dla tego typu infrastruktury, warto wykazać czy i po co regulować kwestię własności drewna po wycince.

Lasy Państwowe

Nie ulega wątpliwości, iż drewno pozyskane z wycinki prowadzonej przez Lasy Państwowe staje się nieodpłatnie własnością Lasów Państwowych (art. 20b ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych).

Co z drewnem pozyskanym z pozostałych działek?

W ustawie nie odnajdziemy wprost odpowiedzi, do którego z podmiotów drewno powinno należeć. I tak, co do zasady przyjąć należy – kierując się zasadą superficies solo cedit –  że drewno z wycinki powinno należeć do Zamawiającego. Za powyższym przemawia przede wszystkim fakt, iż wycinka ma być dokonywana na gruntach objętych decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, które de facto przechodzą na własność Skarbu Państwa. W konsekwencji, zarówno w odniesieniu do wycinki drewna z  nieruchomości stanowiących przed wydaniem ZRID prywatne działki leśne lub inne działki prywatne, to Zamawiający zostanie jego właścicielem.

Regulować czy nie?

Zamawiający, co do zasady będzie właścicielem drewna. Jednak założyć należy, iż może zdarzyć się sytuacja, w której Wykonawca będzie zainteresowany tym surowcem. Co wtedy?

W przypadku nieuregulowania tej kwestii w dokumentach Kontraktowych
Zamawiający nie może scedować własności drewna na Wykonawcę, który twierdzi, iż uwzględnił wartość drewna w Zaakceptowanej Kwocie Kontraktowej, bowiem w najgorszym wypadku mogłoby się to wiązać z unieważnieniem umowy (wyrok Sądu Okręgowego w Zielonej Górze sygn. IC 371/10). Ponadto, wysoce prawdopodobna w tej sytuacji jest możliwość postawienia Zamawiającemu zarzutu dopuszczenia do niegospodarnego rozporządzania składnikiem majątkowym (raport NIK nr ewid. 8/2013/P12138/LKA).

W tym przypadku Zamawiający musi przyjąć, iż jest właścicielem drewna pochodzącego z wycinki.

Na etapie rozpisywania przetargu Zamawiający może zdecydować, że w ramach robót drewno będzie przechodzić na własność Wykonawcy, wówczas w odpowiednich dokumentach Kontraktowych powinien takie zastrzeżenie poczynić, np. dodając taki zapis w Programie Funkcjonalno-Użytkowym. W tej sytuacji, Wykonawca winien uwzględnić wartość przedmiotowego drewna w Zaakceptowanej Kwocie Kontraktowej.

Podsumowując, w celu uniknięcie rozbieżności interpretacyjnych, Zamawiający mógłby wprost regulować kwestię związaną nie tylko z własnością drewna pochodzącego z wycinki, ale również piasku czy kopalin pozyskanych w ramach realizacji inwestycji.