Odbiór warunkowy w praktyce wykonywania robót budowlanych

Jak najszybsze dokonanie czynności odbiorowych leży w interesie Wykonawcy, bo od tego jest uzależniona zapłata przysługującego mu wynagrodzenia. Z drugiej strony inwestorzy w umowach o roboty budowlane niejednokrotnie uzależniają dokonanie czynności od usunięcia przez wykonawcę wszystkich wad stwierdzonych przy odbiorze (dokonanie bezusterkowego odbioru robót, podpisanie bezusterkowego protokołu robót).

Dochodzenie zapłaty przez pracowników podwykonawcy u inwestora – case study

Realizacja inwestycji niezależnie od tego o jakiej gałęzi transportu mowa, wiąże się z ryzykiem, w tym ewentualnym zejściem z budowy Podwykonawcy. W przypadku, w którym Podwykonawca nie zlecał robót dalszym Podwykonawcą – sytuacja wydaje się niegroźna. Jednakże, co w sytuacji, w której mamy do czynienia z zejściem z budowy Podwykonawcy, który nie wypłacał należnego wynagrodzenia swoim pracownikom, jak i dalszym Podwykonawcom?

Umowa dostawy cz. 2

Ostatnimi czasy, coraz częściej spotkać się można z problematyką klasyfikacji umów przez strony. Jeden z przypadków dotyczył umowy, która została zawarta przez generalnego wykonawcę z podwykonawcami, specjalizującymi się w wykonywaniu obiektów, części obiektów lub robót związanych z obiektem. Co do zasady, to generalny wykonawca organizuje i koordynuje roboty, a co za tym idzie jest gospodarzem terenu budowy – tak samo było i w tym przypadku.

Umowa dostawy cz. 1

Umowa, w której jako przedmiot określono „ wytworzenie elementów stalowych konstrukcji loco wytwórnia obiektu mostowego wraz z wykonaniem częściowego zabezpieczenia antykorozyjnego na wytwórni oraz połączeń i zabezpieczenia antykorozyjnego na budowie, jednakże bez samego montażu – nie ma charakteru umowy o roboty budowlane. Umowa o podwykonastwo zawierana jest przez generalnego wykonawcę z podwykonawcami, będącymi specjalistycznymi przedsiębiorstwami budowlanymi, którzy podejmują się wykonania obiektu, części obiektu lub robót związanych z obiektem.

Plusy i minusy prowadzenia Kontraktów opartych na procedurach FIDIC cz. 2 – czy zamawiający może zastrzec termin zawity w Kontrakcie pod rygorem utraty określonego uprawnienia? – Wyrok SN z dnia 23 marca 2017 r.

Niejednokrotnie sądy odnosiły się w wyrokach do kwestii niewłaściwej interpretacji postanowień zawartych w poszczególnych Subklauzulach Kontraktu. Jeden z wyroków Sądu Najwyższego odnosił się do dopuszczalności zastrzegania w umowie terminów zawitych sensu stricto – Subklauzula 20.1 SWK.

Plusy i minusy prowadzenia Kontraktów opartych na procedurach FIDIC cz. 1 – wprowadzenie

Inwestycje infrastrukturalne w Polsce realizowane są w większości na podstawie warunków kontraktowych FIDIC znanych potocznie jako „kolorowe książki”. Powyższe, wiąże się z tym, iż warunki te zostały wypracowane na podstawie doświadczeń zebranych na przestrzeni lat przez członków międzynarodowej organizacji inżynierów konsultantów.