W dniu 29 września 2020 r. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki (zwany dalej Prezesem URE) wydał komunikat dla przedsiębiorców działających na rynku paliw ciekłych. Komunikat ten uzupełnia wcześniejszy komunikat w sprawie zmiany kodów CN w zakresie lekkich olejów opałowych, ciężkich olejów opałowych i gazu LPG. Niniejszy wpis jest więc kontynuacją wpisu „Nawet do 5.000.000 zł kary za niewywiązanie się z nowego obowiązku dla podmiotów prowadzących działalność związaną z obrotem paliwami. W artykule wyjaśnię kwestie związane z okolicznościami wymuszającymi zmiany koncesji na obrót paliwami ciekłymi oraz przedstawię konsekwencje wynikające z niezłożenia wniosku o zmianę lub udzielenie koncesji. 

Kiedy koncesja wymaga zmiany?

Zauważyć należy, że na Podmiotach prowadzących działalność koncesjonowaną ciąży szczególny obowiązek ciągłego monitorowania zmian w zakresie posiadanej koncesji na obrót paliwami ciekłymi. Zgodnie z ustawą – Prawo energetyczne podmioty prowadzące działalność koncesjonowaną polegającą na wytwarzaniu, magazynowaniu, przeładunku, przesyłaniu lub dystrybucji paliw ciekłych lub obrocie tymi paliwami, w tym obrocie z zagranicą zobowiązane są do złożenia wniosku o udzielenie lub zmianę koncesji w przypadku wejścia w życie przepisów wprowadzających zmiany wykazu paliw ciekłych. Zgodnie z powyższym, jeżeli  Rozporządzenie z dnia 7 sierpnia 2020 r. (opublikowane dnia 24 sierpnia 2020 r.)  zmieniło kody CN, na które Podmiot uzyskał już koncesję  wówczas  zobowiązany on jest do wystąpienia z wnioskiem o zmianę koncesji na to paliwo.  Szczegółowe informacje o zmienionych kodach CN znajdują się we wpisie „Nawet do 5.000.000 zł kary za niewywiązanie się z nowego obowiązku dla podmiotów prowadzących działalność związaną z obrotem paliwami”.

Prawidłowo sporządzony wniosek o zmianę koncesji OPC w związku z aktualizacją kodów CN wymaga od Koncesjonariusza, co szczegółowo wyjaśnia Komunikat Prezesa URE, przedłożenia dokumentacji formalno-prawnej: 

  1. aktualnych informacji o niekaralności, 
  2. aktualnego zaświadczenie z właściwego oddziału zakładu ubezpieczeń społecznych, 
  3. aktualnego zaświadczenie o niezaleganiu z właściwego urzędu skarbowego, 
  4. sprawozdania finansowe z ostatniego roku, o ile nie są dostępne na stronach e-KRS oraz w zakresie wykorzystywanej infrastruktury paliw ciekłych: 
  5. aktualne decyzje właściwych jednostek dozoru technicznego wraz z protokołami badań okresowych dla baz/stacji paliw 
  6. aktualne świadectwa legalizacji odmierzaczy paliw oraz innych urządzeń wydawczych, a dla środków transportu paliw ciekłych aktualne świadectwa ADR i protokoły TDT 
  7. aktualne świadectwa legalizacji urządzeń pomiarowych, zainstalowanych na tych pojazdach.

Nie wymaga się od Koncesjonariusza przedłożenia po raz kolejny dokumentacji technicznej, która na dzień składania przedmiotowego wniosku  pozostaje aktualna. Do wniosku należy przedłożyć również potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej, której wysokość wynosi 50 % opłaty o udzielenie koncesji tj. 308 zł.  W przypadku zawężenia zakresu działalności tj. ograniczenia kodów CN opłaty skarbowej nie uiszcza się. 

Wniosek o zmianę koncesji powinien być jednoznacznie i precyzyjnie sformułowany. W przypadku posiadania kilku koncesji, należy wskazać o zmianę których konkretnie koncesji ubiega się Wnioskodawca. Pomimo faktu, że Prezes URE z urzędu posiada informacje o posiadanych przez Wnioskodawcę koncesjach, to z uwagi na treść art. 155 Kodeksu Postępowania Administracyjnego i jego wykładnię, Koncesjonariusz powinien określić w żądaniu wniosku, o zmianę których koncesji wnosi oraz w jakim przedmiocie żąda zmian koncesji.

Kary pieniężne za brak koncesji

Podmiot posiadający koncesję na obrót paliwami ciekłymi był obowiązany do złożenia wniosku o udzielenie lub zmianę koncesji OPC w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie Rozporządzenia, o którym mowa w art. 32 ust 6 ustawy- Prawo energetyczne tj. do 8 października 2020 r.  W przypadku niezłożenia wniosku o udzielenie koncesji lub o jej zmianę lub złożenia stosownych wniosków po terminie Prezes URE uznaje, że podmiot prowadzący działalność koncesjonowaną prowadzi ją bez wymaganej koncesji. W konsekwencji, Koncesjonariusz naraża się na odpowiedzialność wskazaną w art. 57g ust. 1 ustawy – Prawo energetyczne tj. grzywnę do 5. 000 000 zł albo karę pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 5 lat.

Nie mniej jednak, Koncesjonariusz, który nie złożył wniosku o zmianę koncesji OPC albo wystąpił z przedmiotowym wnioskiem po terminie wskazanym w art. 32 ust 6 ustawy – Prawo energetyczne zobowiązany jest wystąpić z nowym wnioskiem o udzielenie koncesji na obrót paliwami ciekłymi do Prezesa URE. Wówczas opłata skarbowa uiszczana od wniosku o udzielenie koncesji pobierana jest w pełnej wysokości tj.  616 zł. Obrót paliwami, których kody CN uległy zmianie powinien zostać wstrzymany do czasu udzielenia nowej koncesji.

Dlatego też, Podmiot  chcąc uniknąć poważnych konsekwencji w obszarze prowadzonego przez siebie biznesu powinien w sposób ciągły monitorować zmiany w zakresie posiadanej koncesji w tym komunikatów Prezesa URE.


Źródła:
 
https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/komunikaty-prezesa-ure/9051,Informacja-nr-472020.html 

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=wdu19970540348 

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=wdu20062251635 

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=wdu20062251635 

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19600300168 

drukuj