Ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych 1 ; dalej: ustawa, wprowadza wymóg badań technicznych dla stacji ładowania oraz punktów ładowania stanowiących element infrastruktury ładowania drogowego transportu publicznego przeprowadzanych przez UDT, jednocześnie umożliwiając – ale tylko w odniesieniu do stacji ładowania – wystąpienie o opinię w zakresie zgodności dokumentacji technicznej projektowanej stacji ładowania z wymaganiami technicznymi.

Uporządkujmy:

Po pierwsze

Zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy

stacje ładowania […] w zakresie ich bezpiecznej eksploatacji, naprawy i modernizacji podlegają badaniom technicznym przeprowadzanym przez UDT

Prezes UDT, na podstawie wyników badań, w przypadku gdy stwierdzi, że stacja ładowania nie spełnia wymagań technicznych, wydaje decyzję o wstrzymaniu eksploatacji stacji ładowania 2 , a eksploatowanie stacji ładowania wbrew takiej decyzji sankcjonowane jest karą pieniężną 3.

Po drugie

Zgodnie z art. 17 ust. 1 ustawy

minister właściwy do spraw energii określi, w drodze rozporządzenia: 1) szczegółowe wymagania techniczne […]: a) dotyczące bezpieczeństwa eksploatacji, naprawy i modernizacji stacji ładowania […]

Zobacz: rozporządzenie ministra energii z dnia 16 czerwca 2019 r. w sprawie wymagań technicznych dla stacji ładowania i punktów ładowania stanowiących element infrastruktury ładowania transportu publicznego (Dz. U. poz. 1316); dalej: rozporządzenie

Po trzecie

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy

przed przystąpieniem do budowy stacji ładowania można wystąpić z wnioskiem do Prezesa UDT o opinię w zakresie zgodności dokumentacji technicznej projektowanej stacji z wymaganiami technicznymi

określonymi w rozporządzeniu

PODSUMOWANIE: przed budową stacji ładowania, która po wybudowaniu, a przed oddaniem do eksploatacji podlega obowiązkowym badaniom technicznym prowadzonym przez UDT, inwestor może wystąpić o odpowiednią opinię, z której ma wynikać, czy projekt stacji ładowania jest zgodny z wymaganiami technicznymi określonymi dla stacji ładowania

Jaką korzyść uzyska inwestor z wydanej opinii?

Inwestor, wnioskując o opinię do UDT, uzyska wiedzę na temat tego, czy projekt stacji ładowania jest zgodny z wymaganiami technicznymi. Innymi słowy, upewni się on, czy planowana budowa stacji ładowania będzie zgodna z prawem (tj. z wymaganiami technicznymi określonymi dla stacji ładowania).

Czy wydana opinia gwarantuje pozytywny wynik badań technicznych przeprowadzanych przed oddaniem stacji ładowania do eksploatacji?

Nie. UDT, przeprowadzając badanie techniczne, nie jest związany wydaną opinią. Dotyczy to zarówno pozytywnej, jak i negatywnej opinii. Co więcej, negatywna opinia (z której wynika, że dokumentacja techniczna projektowanej stacji ładowania nie jest zgodna z wymaganiami technicznymi) nie wstrzymuje procesu inwestycyjno-budowlanego stacji ładowania. Wydana opinia nie ma bowiem charakteru wiążącego, tj. nie wiąże ani UDT w ramach prowadzonych badań technicznych, ani inwestora w odniesieniu do decyzji, czy wybudować stację ładowania.

Wnioskować czy nie wnioskować o opinię?

Wnioskować ♦, jednak pamiętać o kilku istotnych faktach:

♦  wydanie opinii (tak samo jak przeprowadzenie badania technicznego) jest odpłatne, a stawki opłat reguluje § 24 pkt 3 rozporządzenia. Wysokość opłaty za wydanie opinii jest ustalana w odniesieniu do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzednim. W 2019 r. wynosi zatem: 183,04 zł za każdą rozpoczętą godzinę opracowania opinii, nie więcej jednak niż 4 585,03 zł

♦ opinia regulowana ustawą nie jest wydawana w trybie ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm., (art. 31 ustawy), co oznacza, że nie można jej zaskarżyć (złożyć odwołania) do organu wyższego stopnia

♦ Prezes UDT wydaje opinię w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku, jednak jest to termin instrukcyjny, a ustawa nie wprowadza żadnego domniemania na wypadek braku dochowania wskazanego terminu

♦ pozytywna opinia (tj. opinia, z której wynika, że dokumentacja techniczna projektowanej stacji ładowania jest zgodna z wymaganiami technicznymi) nie zwalnia inwestora z obowiązku poddania wybudowanej stacji ładowania obowiązkowym badaniom technicznym przeprowadzanym przez UDT przed oddaniem stacji ładowania do eksploatacji

♦ opinia wydana przez UDT nie ma charakteru wiążącego, stanowi jednak dla inwestora wytyczne dotyczące budowy stacji ładowania w obszarze wymagań technicznych. Do wniosku o wydanie opinii, wnioskodawca załącza komplet dokumentów, które przedkłada się również we wniosku o przeprowadzenie badania wstępnego przed oddaniem stacji ładowania do eksploatacji (z wyłączeniem: poświadczenia prawidłowości montażu stacji ładowania oraz protokołów pomiarów elektrycznych), zatem treść opinii może pomóc inwestorom rozwiać  wątpliwości pojawiające się na początkowym etapie budowlanego procesu inwestycyjnego

♦ inwestor ma prawo do żądania odszkodowania w trybie art. 417 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny 4, który reguluje przesłanki odpowiedzialności organu administracji publicznej. Możliwa jest zatem odpowiedzialność Skarbu Państwa w sytuacji gdy inwestor otrzymał pozytywną opinię i w oparciu o nią zrealizował inwestycję, w stosunku do której wydano decyzję o wstrzymaniu eksploatacji stacji ładowania, a powodem rozbieżności zawartych w opinii i badaniu technicznym było błędne ustalenie przez organ stanu prawnego regulującego wymagania techniczne stawiane stacjom ładowania ♦

  • M. Swora (red.), Ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych. Komentarz, Warszawa 2019, s. 120.

1 t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 317

2 art. 16 ust. 4 ustawy

3 art. 45 ust. 1 pkt 4 ustawy

4 t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1145

drukuj