Budowa stacji ładowania pojazdów elektrycznych podlega reżimowi ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane. Co do zasady aktywność budowlana reglamentowana jest pozwoleniem na budowę, chyba że przepisy Prawa budowlanego wymagają zgłoszenia. Jak jest na rynku elektromobilności? Jakie obostrzenia przewidział w tym zakresie ustawodawca? Uporządkujmy zatem.

Wymagania do budowy stacji ładowania pojazdów elektrycznych

I Budowa stacji ładowania nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę

Zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt 8a Prawa budowlanego:

pozwolenia na budowę nie wymaga budowa stacji ładowania w rozumieniu art. 2 pkt 27 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych oraz punktów ładowania w rozumieniu art. 2 pkt 17 tej ustawy […]”

II Budowa stacji ładowania w oparciu o plan sytuacyjny  

Zgodnie z art. 29a ust. 1 Prawa budowlanego:

 „[…] budowa stacji ładowania w rozumieniu art. 2 pkt 27 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych, wymaga sporządzenia planu sytuacyjnego na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego lub kartograficznego

Budowa stacji ładowania wymaga zatem:

  • sporządzenia planu sytuacyjnego,
  • plan sytuacyjny sporządza się na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej,
 • mapa taka musi być przyjęta do państwowego zasobu geodezyjnego lub kartograficznego.

WNIOSEK Przy budowie stacji ładowania w oparciu o plan sytuacyjny zastosowanie będą miały przepisy ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 725 ze zm.).

ZAPAMIĘTAJ Budowa stacji ładowania, w oparciu o plan sytuacyjny, wobec braku szczegółowej regulacji w odniesieniu do przepisu art. 29a ustawy – Prawo budowlane, wyklucza prawną formę działania w postaci wniesienia sprzeciwu, czy nałożenia obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę. Oznacza to, że organ administracji architektoniczno-budowlanej nie będzie ingerował w proces budowy prowadzony w trybie art. 29a Prawa budowlanego.

III Budowa stacji ładowania na podstawie zgłoszenia

Zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 1a Prawa budowlanego:

 „zgłoszenia organowi administracji architektoniczno-budowlanej wymaga […] budowa stacji ładowania w rozumieniu art. 2 pkt 27 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych, z zastrzeżeniem art. 29a

 

O czym powinien pamiętać inwestor dokonując zgłoszenia?

  • zgłoszenia należy dokonać przed terminem zamierzonego rozpoczęcia robót budowlanych,
  • organ administracji architektoniczno-budowlanej, w terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia, może – w drodze decyzji – wnieść sprzeciw,
  • do wykonywania robót budowlanych można przystąpić, jeżeli organ administracji architektoniczno-budowlanej nie wniósł sprzeciwu w terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia,
  • w zgłoszeniu należy określić rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót budowlanych,
  • w zgłoszeniu należy określić termin rozpoczęcia robót budowlanych,
  • do zgłoszenia należy dołączyć odpowiednie oświadczenie (pod rygorem odpowiedzialności karnej), w którym należy zadeklarować posiadanie prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
 • do zgłoszenia należy dołączyć (w zależności od potrzeb) odpowiednie szkice lub rysunki, a także pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane odrębnymi przepisami

Szczególne działanie organu administracji architektoniczno-budowlanej (przyspieszające rozpoczęcie robót budowlanych w trybie zgłoszenia)

Na mocy art. 30 ust. 5aa Prawa budowlanego organ administracji architektoniczno-budowlanej może przed upływem 21 terminu przyznanego na wniesieniu sprzeciwu wydać – z urzędu – zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu. Wydanie takiego zaświadczenia wyłącza możliwość wniesienia sprzeciwu oraz uprawnia inwestora do rozpoczęcia robót budowlanych

IV Prawo inwestora do złożenia wniosku o wydanie pozwolenia na budowę stacji ładowania pojazdów elektrycznych

Zgodnie z art. 30 ust. 1a Prawa budowlanego:

inwestor zamiast dokonania zgłoszenia dotyczącego robót budowlanych […] może wystąpić z wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę

PODSUMOWANIE W procesie budowy stacji ładowania inwestor zobowiązany jest do:

 • sporządzenia planu sytuacyjnego na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego lub (alternatywnie) ,
 • zgłoszenia organowi administracji architektoniczno-budowlanej budowy stacji ładowania,
 • alternatywnie, zamiast dokonania zgłoszenia dotyczącego robót budowlanych, inwestor może wystąpić z wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu ba budowę.

V Obowiązek geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej

Zgodnie z art. 43 ust. 1-1a Prawa budowlanego, po wybudowaniu, stacja ładowania podlega geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, obejmującej jej położenie na gruncie. Trzeba przy tym dodać, że stacje ładowania nie podlegają obowiązkowi geodezyjnego wyznaczenia.

Na czym polega geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza?

Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza kwalifikowana jest jako „czynności geodezyjne w toku budowy”. Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza obejmuje zebranie danych dotyczących położenia na gruncie wzniesionych obiektów budowlanych oraz innych elementów zagospodarowania działki lub terenu, w tym jego ukształtowania pionowego. Wykonanie czynności geodezyjnych, o których mowa w § 12 rozporządzenia w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie, wykonawca prac geodezyjnych potwierdza wpisem do dziennika budowy lub montażu i przekazuje kierownikowi budowy kopie szkiców tyczenia i kontroli położenia poszczególnych elementów obiektu budowlanego.

VI Szczególne wymagania w procesie budowlanym stacji ładowania: obowiązek uzyskania pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków

Proces budowy stacji ładowania może podlegać szczególnym obowiązkom w przypadkach, gdy:

1)  roboty budowlane wykonywane są przy obiekcie budowlanym wpisanym do rejestru zabytków   wówczas wymagane jest pozwolenie na budowę

2)  roboty budowlane wykonywane są na obszarze wpisanym do rejestru zabytków. Wówczas wymagane jest zgłoszenie

UWAGA W obu przypadkach wymagane jest pozwolenie właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków wydane na podstawie ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 1.

Z. Niewiadomski (red.), Prawo budowlane. Komentarz, Warszawa 2018.

§ 12 rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie, Dz. U. Nr 25, poz. 133.

Z. Niewiadomski (red.), Prawo budowlane. Komentarz, Warszawa 2018.

1 (t.j.Dz. U. z 2018 r., poz. 2067 ze zm.)

drukuj